Nyheter & Investor relations

Archelon AB kallar till extra bolagsstämma

Pressmeddelande 2018-07-27 

Archelon AB kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 augusti 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

RÄTT TILL DELTAGANDE 
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 22 augusti 2018, dels senast kl. 16.00 den 22 augusti 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 22 augusti 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Archelon AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg eller per e-post till info@archelon.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.archelon.se. Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om vinstutdelning av aktier i Goldore Sweden AB (publ)

7. Stämmans avslutande.

Punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar om utdelning av 825 000 B-aktier i Goldore Sweden AB (publ) (”Goldore”). Utdelningen motsvarar 25 procent av bolagets samtliga B-aktier i Goldore.

Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 6 september 2018. Den som är registrerad som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen har rätt att erhålla en (1) aktie i Goldore per varje 126 aktier i bolaget (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt.

Styrelsens förslag till utdelning av 825 000 B-aktier i Goldore motsvarar ett belopp om 65 625 kronor baserat på det bokförda värdet av B-aktierna i Goldore i årsredovisningens balansräkning per den 31 december 2017, dvs. cirka 0,0795 kronor per aktie. Vidare har styrelsen beaktat reglerna i aktiebolagslagen 18 kap 5 � och kan därmed konstatera att 898 966 kronor av det i den senast fastställda balansräkningen konstaterade fria egna kapitalet fortfarande står till bolagsstämmans förfogande. Det kommer finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital efter utdelningen, disponibelt belopp efter genomförd utdelning är 833 341 kronor.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 

104 613 531 varav 2 974 079 A-aktier och 101 639 452 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 131 380 242. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Fullständiga förslag till beslut under punkten 6 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två (2) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.archelon.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 � 1p aktiebolagslagen.

Göteborg i juli 2018

Styrelsen i Archelon AB (publ)

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se 

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2018.


Pressmeddelande 2018-07-12

Styrelsen i Archelon föreslår utdelning av aktier i intressebolaget
Goldore Sweden AB (publ)

Styrelsen i Archelon AB (publ) kommer att kalla till extra bolagsstämma den 28 augusti
2018 för aktieägarnas beslut om utdelning av aktier i intressebolaget Goldore Sweden
AB (publ). Förutsatt sådant beslut föreslås avstämningsdag för utdelning vara den 6
september 2018.
Goldore är ett prospekteringsbolag som fokuserar på guldprospektering i kända
gruvområden,främst i Skellefte-fältet, där bolaget har en rad intressanta uppslag med
potential att skapa ordentliga värden.
Alla närmare detaljer redovisas i kallelse vilken kommer att publiceras i slutet av juli
månad 2018.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


ARCHELON AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018

Översikt perioden januari till mars 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 11 Tkr (129 Tkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till -405 Tkr (-793 Tkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -429 Tkr (2 816 Tkr).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,04 kr).

    Belopp inom parentes avser motsvarande period 2017.


Archelon Årsredovisning 2017

Här kan ni läsa Archelon´s Årsredovisning 2017

 


Kallelse till årsstämma den 31 maj kl. 11.00

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till årsstämma den 31 maj kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

Kallelse till årsstämma  31 maj 

doc

Kallelse Archelon till årsstämma den 31 maj

Size: 39.50 kb
Hits: 132
Date added: 27-04-2018
doc

Fullständiga förslag till beslut

Size: 110.00 kb
Hits: 215
Date added: 27-04-2018
doc

Fullmaktsformulär

Size: 32.50 kb
Hits: 214
Date added: 27-04-2018

 


Pressmeddelande 2018-04-04

Nytt antal aktier efter registrerad företrädesemission

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Archelon
Archelon AB meddelar härmed att det totala antalet aktier ökat med 27 995 066 till 104 613 531 i bolaget efter registrering hos Bolagsverket den 3 april 2018 av den per 1 mars 2018 avslutade företrädesemissionen. Antalet A-aktier ökade med 922 989 till 2 974 079 och antalet B-aktier ökade med 27 072 077 till 101 639 452.

Efter registreringen omvandlas Betalda Tecknade Aktier (BTA B 180213) till vanliga aktier vilket beräknas ske den 11 april 2018. Sista dag för handel i BTA blir den 9 april 2018.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018.


Pressmeddelande 2018-03-09

Offentliggörande av utfall företrädesemission

Företrädesemissionen i Archelon är nu genomförd

Den till ca 77 procent garanterade företrädesemissionen i Archelon AB (publ) om maximalt ca 5,2 miljoner kronor, vars teckningstid avslutades den 1 mars 2018, tecknades med och utan företräde till ca 81 procent. Meddelande till de som tecknat aktier utan företräde är distribuerade.

Det slutliga resultatet visar att det totalt tecknades 27 995 066 aktier, varav 922 989 aktier av serie A och 27 072 077 aktier av serie B till en kurs om 0,15 kronor per aktie, totalt motsvarande 4 199 259,90 kronor. Av detta tecknades 12 745 467 aktier med företrädesrätt (ca 46 procent) och 15 249 599 aktier utan företrädesrätt (ca 54 procent).

De aktier som tecknats i företrädesemissionen beräknas bli föremål för handel under vecka 14. Slutförandet av företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 191 569,5289 kronor genom emission av sammanlagt 27 995 066 nya aktier.

Efter att registrering av företrädesemissionen skett kommer aktiekapitalet i Archelon uppgå till 715 867,7479 kr fördelat på 2 974 079 aktier serie A och 101 639 452 aktier serie B, vardera med ett kvotvärde om ca 0,0068 kr. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Emissionskostnader för företrädesemissionen (emissionsinstitut, jurister, distribution, anskaffning av kapital samt garantikostnader (10 procent av garanterat kapital)) uppgick till ca 0,8 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.

Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2018-02-28

Uppdatering kring aktiviteter

Fokus på guld i kommande utdelningar

Archelon AB tecknade 2017 avtal med norska Abyssinia Resources Development AS, ARD, innebärande bland annat att ARD med Archelons bistånd bildar ett svenskt bolag dit ARDs etiopiska guldprojekt skall överföras. Detta bolag är nu bildat under namn Akobo Minerals AB.

Efter att guldprojektet tillförts Akobo erhåller Archelon 10 procents ägande i bolaget. 75 procent av dessa 10 procent kommer därefter att delas ut till Archelons aktieägare. Utdelningen av aktier i Akobo Minerals AB beräknas ske under första halvåret 2018.

Archelons intressebolag, Goldore Sweden AB, där Archelon äger 35 procent, har under februari 2018 beviljats ytterligare ett undersökningstillstånd, Tarsmyran 3 i Skellefteå kommun avseende guld.

Goldore är sedan start ett offensivt expanderande prospekteringsbolag. Bolagets tillgångar utgör tillstånd omfattande guld, platina med nickel och kobolt samt ett diamantprojekt.

Grundforsprojektet i Skellefteå kommun där Goldore beviljats undersökningstillstånd gällande guld är av stort intresse för Archelon. Redan på tidigt 1900-tal bröts här malm med halter uppgående till 30 gram Au per ton. Provtagning genomförd i Goldores regi har också visat höga guldhalter i detta område. Ytterligare undersökningar är planerade för att bekräfta närvaron av en rik guldfyndighet.

Archelon har för avsikt att under 2018 dela ut en stor del av aktieinnehavet i Goldore till sina aktieägare.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.

Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018.


Bokslutskommuniké 2017

Översikt perioden oktober till december
-Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (52 Tkr).
-Rörelseresultatet uppgick till -2 309 Tkr (-989 Tkr).
-Resultatet efter skatt uppgick till -2 306 Tkr (-866 Tkr).
-Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,01 kr).

Översikt perioden januari till december
-Nettoomsättningen uppgick till 216 Tkr (570 Tkr).
-Rörelseresultatet uppgick till -4 922 Tkr (-3 943 Tkr).
-Resultatet efter skatt uppgick till -1 101 Tkr (555 Tkr).
-Resultatet per aktie uppgick till -0,01 kr (0,01 kr).

(Belopp inom parentes avser motsvarande period 2016.)

pdfBokslutskommunike_2017.pdf

 

För ytterligare information kontakta vd Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2018-02-02

Styrelsen i Archelon AB (publ) har fattat beslut om nyemission med aktieägarnas företräde.

Beslutet om nyemission, fattat den 1 februari 2018, innebär att aktieägare per avstämningsdagen den 13 februari 2018 äger företräde att teckna nya aktier i Bolaget på de villkor som anges nedan. Teckningskursen är fastställd till 0,15 kr/aktie. Teckningstid är från den 15 februari 2018 till den 1 mars 2018.

Styrelsen beslutade, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2017-06-01, att emittera sammanlagt 34 478 310 aktier, varav högst 922 991 A-aktier och högst 33 555 319 B-aktier till en teckningskurs om 0,15 kronor/aktie vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 235 934,204 kronor. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras sammanlagt 5 171 746,50 kronor före avdrag för emissionskostnader.

Företrädesemissionen är hittills garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 4 000 000 kronor eller 78 procent.

Den som på avstämningsdagen den 13 februari 2018 är registrerad som aktieägare i bolaget äger företrädesrätt att teckna nya aktier i Bolaget.

- A-aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter av serie A för varje en (1) innehavd A-aktie i Bolaget. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter av serie A för att teckna en (1) ny aktie av serie A (exempelvis ger innehav av 100 ”befintliga” A-aktier rätten att teckna 45 ”nya” A-aktier).

- B-aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter av serie B för varje en (1) innehavd B-aktie i Bolaget. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter av serie B för att teckna en (1) ny aktie av serie B (exempelvis ger innehav av 100 ”befintliga” B-aktier rätten att teckna 45 ”nya” B-aktier).

Handel med teckningsrätter av serie B äger rum vid NGM Nordic MTF under perioden från och med den 15 februari 2018 till och med den 27 februari 2018. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning under teckningstiden måste säljas för att inte förfalla värdelösa. Ingen handel förekommer i teckningsrätter av serie A.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med 15 februari 2018 till och med den 1 mars 2018 och såvitt avser garanters eventuella teckning av aktier ska teckning ske senast den 6 mars 2018. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning senast den 1 mars 2018. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på

teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som visar

besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

Tilldelning ska ske på följande grunder:

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

 

 

För ytterligare information kontakta vd Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se