Nyheter & Investor relations

pdf

Delårsrapport januari – mars 2015

 • Emissionen i intressebolaget Orezone avslutad. Handelsstart på AktieTorget planeras till 28 maj 2015.
 • Archelons ägarandel i guldprojektet Solvik såld till partnern Agnico Eagle med visst överskott.
 • Nya projekt utvärderas för framtida utdelning.
 • Periodens resultat uppgick till -459 Tkr.

 

 

pdfArchelon_Q1_2015.pdf

 

Archelon AB (publ) Styrelsen
För mer information:
Tore Hallberg, vd Archelon AB
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


pdf

2015-04-22 Kallelse till årsstämma i Archelon AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till årsstämma den 21 maj 2015 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg. 

 

pdf2015-04-22 Kallelse till Årsstamma Archelon.pdf


pdf

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

 • Intressebolaget Orezone genomför nyemission våren 2015. Handelsstart på AktieTorget planeras påbörjas efter avslutad emission.
 • Det kanadensiska gruvbolaget Agnico Eagle Mines går vidare med nya prospekteringsinsatser i delägda guldprojektet Solvik.
 • Orezone beviljat undersökningstillstånd för vanadin och molybden i Vilhelmina kommun.
 • Koncernredovisning upphörde under fjärde kvartalet efter genomförd utdelning av aktier i Orezone med ägarandel under 50 procent.
 • Periodens resultat uppgick till -2 739 Tkr.  

 

 

pdfArchelon_AB_-_Bokslutskommunike_2014.pdf

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg

Tel 031-131190, 0706 237390

E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2014-12-22

Svar från Skatteverket avseende Archelon AB:s utdelning av aktier i Orezone AB

 

Archelon AB har inför utdelningen av aktier i Orezone AB till Skatteverket anfört att värdet på de utdelade aktierna skulle åsättas 2,3 öre styck. Detta baserat på det i Archelon bokförda värdet av de utdelade aktierna. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning var den 14 november 2014.

 

Skatteverkets samlade bedömning har lämnats i brevsvar daterat 2014-12-18 i vilket man anser att värdet på de utdelade aktierna skall vara 13 öre styck med hänvisning till värdenedgången om 1 461 352 kronor i Archelon-aktien fördelat på antalet utdelade Orezone-aktier före respektive efter utdelningen.

 

För ytterligare information kontakta:
Tore Hallberg, vd Archelon AB
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


pdf

Delårsrapport januari – september 2014

• Beslut om vinstutdelning av aktier i dotterbolag.
• Presentation av dotterbolaget Orezone AB.
• Listning av Orezone AB planeras ske under första kvartalet 2015.
• Periodens resultat för koncernen uppgick till -2 052 Tkr.

 

 pdfArchelon Q3-2014.pdf

 

Archelon AB (publ) Styrelsen
För mer information:
Tore Hallberg, vd Archelon AB
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


pdf

Pressmeddelande 2014-11-13

Sista dag för handel i Archelon AB inklusive rätt till utdelning av aktier i dotterbolaget Orezone AB är fredag den 14 november

Vid en extra bolagsstämma den 10 november 2014 i Archelon AB (publ) beslutades om vinstutdelning till aktieägarna. Utdelningen består av 10 438 234 aktier i dotterbolaget Orezone AB (publ) och motsvarar 46,4 procent av Archelons innehav i bolaget.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla en (1) aktie i Orezone per var sjunde (7) Archelon-aktie (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning skall ske nedåt. Avstämningsdag för utdelningen är den 18 november 2014. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 14 november 2014.

Archelon AB:s bokförda värde per Orezone-aktie är ca 2,3 öre. Kortfattad presentation av Orezone AB: Se bifogad pdf-fil.

Archelon AB (publ) Styrelsen
För mer information:
Tore Hallberg, vd Archelon AB
Telefon: 031-131190, 0706 237390 E-post: tore.hallberg@archelon.se

 

pdfPresentation_Orezone.pdf


Kommuniké från extra bolagsstämma

Pressmeddelande 2014-11-10 

För att skapa ett bredare ägande i dotterbolaget Orezone AB (publ) beslutades vid en extra bolagsstämma i Archelon AB (publ) den 10 november 2014 om vinstutdelning till aktieägarna.

Utdelningen består av 10 438 234 aktier i Orezone och motsvarar 46,4 procent av Archelons aktieinnehav i dotterbolaget. Archelon äger innan genomförd utdelning cirka 81 procent av det totala antalet aktier i Orezone (22 500 000 av totalt 27 750 000).

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla en (1) aktie i Orezone per varje sjunde (7) Archelon-aktie (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Avstämningsdag för utdelningen är den 18 november 2014. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 14 november 2014.

Ett breddat ägande är gynnsamt vid såväl kapitalanskaffning som vid framtida aktiehandel.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg
Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


pdf

Halvårsrapport januari – juni 2014

 

 • Nybildade dotterbolaget Orezone AB (tidigare Resolution Energy RE AB) övertar och utvidgar prospekteringsverksamheten.
 • Undersökningstillstånd beviljat över ett potentiellt nickel-koboltprojekt i Bodens kommun.
 • Ny styrelseledamot invald vid årsstämman i maj 2014.
 • Periodens resultat för koncernen uppgick till -1 097 Tkr.

 

pdfArchelon_Q2_2014.pdf


pdf

Stämmokommuniké - 2014-05-22

Kommuniké från årsstämma i Archelon AB

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 22 maj 2014 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


pdfStammokommunike_Archelon_AB_2014-05-22.pdf


pdf

Delårsrapport januari – mars 2014

• Nytt dotterbolag med fokus på prospektering.
• Två nya ansökningar för undersökningstillstånd i Norrbotten.
• Archelon AB listades på AktieTorget den 16 januari 2014.
• Periodens resultat uppgår till 422 Tkr.

pdfArchelon_Q1-2014.pdf

 

 

För ytterligare information kontakta Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB.
Telefon: 031-131190, 070-6237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se