Pressmeddelande 2009-03-20 Balkan Resources – undersökningar visar betydande mängder guld

Balkan Resources – undersökningar visar betydande mängder guld.

Archelon Minerals dotterbolag Balkan Resources genomför för närvarande
en nyemission i syfte att starta provbrytning av guld i Serbien. Efter positiva
resultat i samband med 2008 års undersökningar har bolaget beslutat utöka
sina tillståndsområden. En ansökan har lämnats in till myndigheterna och
positivt svar förväntas de närmaste månaderna.
Tidigare beräkningar av det nya området, utförda av geologiska fakulteten vid
Belgrads universitet, visar att det finns betydande mängder alluvialt guld.
Snitthalten i de alluviala avlagringarna, vars volym är ca 30 miljoner m3, har
bedömts ligga på ca 0,3 g/m3, vilket betyder ca nio ton guld. Regionen är sedan
länge känd för sina rika mineralfyndigheter, främst guld och koppar.

Genom nyemissionen i Balkan Resources skapas möjlighet att visa de stora
mervärden som ligger i bolagets koncessioner. Befintliga aktieägare i Balkan
Resources har företräde och får teckna sju nya aktier på tio gamla.
Teckningskursen är 0,45 kr per aktie. Vid full teckning tillförs bolaget 5,2 Mkr.

Även allmänheten inbjuds att delta i emissionen och kan teckna i poster om
10 000 aktier, dvs 4 500 kr per post. Aktieägarna i Archelon kommer att beviljas
viss förtur. Avstämningsdag för rätt att delta är den 20 mars 2009. Teckning sker
under perioden 26 mars – 9 april 2009.

Emissionen omfattar totalt 11 555 600 aktier med nominellt värde 0,04 kr per
aktie, vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 462 224 kr.

Efter genomförd emission planeras en listning av Balkan Resources aktie på
marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

Emissionen administreras Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
Anmälningssedlar, villkor och anvisningar samt informationsfolder
kommer att finnas tillgängliga i samband med första teckningsdagen på
bolagets hemsida www.balkanresources.se

För mer information vänligen kontakta Tore Hallberg, VD för Archelon Mineral AB,
eller Reijo Hämäläinen, VD för Balkan Resources AB. Tel 031-13 11 90
 

pdf 2009-03-20_pressmeddelande_emission_balkan_resources 20/03/2009,17:41 31.51 Kb