2009-05-06 Stämmokommuniké

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ARCHELON MINERAL AB

Aktieägarna i Archelon Mineral AB (publ) har den 5 maj 2009 hållit årsstämma i Göteborg.

Årsredovisning och utdelning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2008. Stämman beslutade att ingen utdelning skall utgå för år 2008 och att årets vinst balanseras i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades därefter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Styrelseval och arvoden
Vid bestämmande av antalet styrelseledamöter beslutades att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant. Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tore Hallberg, Patric Perenius och Piers Gormly. Ordinarie styrelseledamoten och ordföranden My Simonsson avböjde omval. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Patric Perenius till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med sammanlagt högst 128 400 kronor, att fördelas enligt beslut av styrelsen. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndiganden
Bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 15 859 414 aktier varav högst 15 692 747 B-aktier och högst 166 667 A-aktier samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 3 171 882 aktier varav högst 3 138 549 B-aktier och högst 33 333 A-aktier.

Övrigt
Årsredovisning för år 2008 kan rekvireras från Archelon. Den finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.archelon.se. Delårsrapport för perioden januari – mars 2009 lämnas onsdagen den 20 maj 2009.

Archelon Mineral AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta vd Tore Hallberg, tel 031-131190, 0706 237390. pdf stammokommunike_archelon_mineral_ab_20090505