Archelon startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn. Även direktinvesteringar i andra råvarubolag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god görs i vissa fall. I anslutning till investeringsverksamheten bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former. I samband med introduktion av nybildade bolag på en marknadsplats för aktiehandel strävar Archelon efter att tilldela sina aktieägare ett direktägande genom utdelning av delar av det egna aktieinnehavet.