Finansiell information

På Archelons hemsida publiceras:

  • Kvartalsrapporter
  • Bokslutskommuniké
  • Årsredovisning
  • Pressmeddelanden i samband med händelser av betydelse
  • Aktieägarbrev med information om bolagets projekt, oregelbunden utgivning