Nordic Iron Ores totala mineraltillgångar mer än fördubblas till 62,2 Mton indikerade och 107,7 Mton antagna

 

Archelons intressebolag Nordic Iron Ore AB rapporterar idag om ökade mineraltillgångar i Blötberget samt betydande indikerade och antagna mineraltillgångar i den hittills undersökta delen av Väsmanfältet, inklusive Finnäset. Indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget uppgår till 29,8 Mton med 44,5% järn respektive 10,2 Mton med 42,9% järn, motsvarande en tonnageökning med cirka 66 procent jämfört med tidigare uppskattning.
I Väsmanfältet, inklusive Finnäset, uppgår de indikerade respektive antagna mineraltillgångarna till 7,0 Mton med 38,5% järn respektive 85,9 Mton med 38,4% järn.

 

Med dessa ökade mineraltillgångar kan Nordic Iron Ore gå vidare med sin utvecklingsplan och feasibility studie, med målet att öka den årliga produktionen
(ca 4,4 miljoner ton/år) med betydande livslängd för gruvprojektet.

 

Under hösten har Nordic Iron Ore genomfört en kärnborrningskampanj omfattande 14 260 meter. Denna utgör första delen av ett större kärnborrningsprogram, som kommer att avslutas under sommaren 2013, med målet att ytterligare utöka samt uppgradera mineraltillgångarna i Blötberget, Väsmanfältet och Håksberg.

De nu gjorda uppskattningarna visar att indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget totalt ökar med 15,9 Mton med 46,1% järn, vilket är en ökning av tonnaget med 66 procent jämfört med tidigare rapporterade uppskattningar.

I Väsmanfältet inklusive Finnäset uppgår de indikerade och antagna mineral- tillgångarna till 7,0 Mton med 38,3% järn respektive 85,9 Mton med 38,4% järn. Samtliga mineraltillgångar har uppskattats i enlighet med riktlinjerna i JORC-koden och har utförts av Thomas Lindholm på GeoVista AB, som är bolagets oberoende kvalificerade person.

“Höstens borrkampanj har varit framgångsrik och resulterat i en dryg fördubbling av de totala mineraltillgångarna i Ludvika Gruvor och verifierar bland annat de tidigare utförda geomagnetiska mätningarna inom Väsmanfältet. Resultaten av de hittills genomförda undersökningarna visar på betydande förekomster av järnmineralisering, trots att endast en liten del av fältet undersökts”, säger Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore.

Samtliga mineraliseringar som undersökts är fortsatt öppna mot djupet. Förutsättningarna för att väsentligt öka mineraltillgångarna genom fortsatta borrningskampanjer bedöms därför vara mycket goda. Under våren och sommaren 2013 planeras den sista delen av borrprogrammet med ytterligare förtätad kärn- borrning inom Blötbergsfältet och inom Väsmanfältets södra del samt även i den norra delen som ansluter till Håksbergs koncessionsområde.

Archelon Mineral AB
För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg
Tel 031-131190, 0706 237390

E-post: tore.hallberg@archelon.se