Återbetalning av lån minskar Archelons innehav av aktier i Nordic Iron Ore

Archelon har under juli 2013 slutreglerat ett lån om 4 000 000 kronor. Lånet upptogs i december 2012, där Archelons innehav av aktier i Nordic Iron Ore AB ställdes som säkerhet. Enligt lånevillkoren skulle återbetalning inklusive ränta ske i form av NIO-aktier och antalet aktier skulle vägas mot en marknadsvärdering vid en publik emission om sådan inträffat senast den 30 juni 2013.

Den planerade emissionen i Nordic Iron Ore ägde aldrig rum på grund av turbulens på råvarumarknaden. En marknadsvärdering av bolaget föreligger således ej och regleringen av lånet görs därför enligt andra villkorsparametrar.

Archelons aktieinnehav i Nordic Iron Ore uppgår efter återbetalning av lånet till 639 712 stycken.

Archelon Mineral AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se