Archelon Mineral genomför garanterad företrädesemission och förvärvar oljeprojekt i Tomsk

  • Archelon Mineral AB (publ) har undertecknat avtal avseende förvärv av ett bolag som innehar oljekoncessioner i Tomsk, Ryssland. Betalning skall ske med aktier.

  • Avtalet förutsätter godkännande på extra bolagsstämma som planerar att hållas den 20 december 2013.

  • Avtalet innebär vidare att Archelon Mineral AB (publ) skall genomföra en garanterad företrädesemission om maximalt SEK 30,7m. Garantiförbindelser har undertecknats uppgående till SEK 20m.

  • Godkännande innebär att Archelon Mineral AB (publ) ändrar namn till Interfox Resources AB (publ).

  • Nuvarande verksamhet och samtliga nuvarande tillgångar och skulder förs över till ett nybildat helägt dotterbolag. Detta dotterbolag tar namnet Archelon AB (publ) och kommer vid stämman att i dess helhet delas ut till aktieägarna i Archelon Mineral AB (publ). Det ”nya” Archelon AB (publ) kommer att anslutas till Aktietorget där handel i aktien påbörjas så snart praktiskt möjligt.

  • Vid samma stämma skall även fattas beslut om utdelning av aktier i bolaget Dividend Sweden AB, där Archelon Mineral AB (publ) förvärvat aktier för ett symboliskt belopp.

  • Med anledning av förvärvet samt utdelningen av den nuvarande verksamheten föreslås också stämman att genomföra nedsättning av aktiekapitalet, en mindre kontantemission, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, val av styrelse för bolaget samt vissa ändringar av bolagsordningen.


Ladda ner hela pressmeddelandet:  pdf2013-11-22_Pressmeddelande_Archelon.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tore Hallberg, verkställande direktör Tel: +46 (0) 31-131190
Email:
tore.hallberg@archelon.se