Pressmeddelande 2014-11-10 

För att skapa ett bredare ägande i dotterbolaget Orezone AB (publ) beslutades vid en extra bolagsstämma i Archelon AB (publ) den 10 november 2014 om vinstutdelning till aktieägarna.

Utdelningen består av 10 438 234 aktier i Orezone och motsvarar 46,4 procent av Archelons aktieinnehav i dotterbolaget. Archelon äger innan genomförd utdelning cirka 81 procent av det totala antalet aktier i Orezone (22 500 000 av totalt 27 750 000).

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla en (1) aktie i Orezone per varje sjunde (7) Archelon-aktie (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Avstämningsdag för utdelningen är den 18 november 2014. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 14 november 2014.

Ett breddat ägande är gynnsamt vid såväl kapitalanskaffning som vid framtida aktiehandel.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg
Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se