Svar från Skatteverket avseende Archelon AB:s utdelning av aktier i Orezone AB

 

Archelon AB har inför utdelningen av aktier i Orezone AB till Skatteverket anfört att värdet på de utdelade aktierna skulle åsättas 2,3 öre styck. Detta baserat på det i Archelon bokförda värdet av de utdelade aktierna. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning var den 14 november 2014.

 

Skatteverkets samlade bedömning har lämnats i brevsvar daterat 2014-12-18 i vilket man anser att värdet på de utdelade aktierna skall vara 13 öre styck med hänvisning till värdenedgången om 1 461 352 kronor i Archelon-aktien fördelat på antalet utdelade Orezone-aktier före respektive efter utdelningen.

 

För ytterligare information kontakta:
Tore Hallberg, vd Archelon AB
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se