Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 21 maj 2015 hållit årsstämma i Göteborg,
varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd
årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 1 880 395 kronor.
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Styrelseval och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tore Hallberg, Patric Perenius, My
Simonsson och Hans Janzon. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes
Patric Perenius till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa
årsstämma utgår med 44 500 kronor vardera till de ledamöter som ej uppbär lön från
bolaget. Revisorn ersätts mot godkänd räkning.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om att ändra § 6 bolagsordningen innebärande att styrelsen ska
bestå av 3-5 ledamöter med högst 2 suppleanter.

Bemyndiganden
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut
om nyemission av upp till 36 500 000 aktier varav högst 35 500 000 B-aktier och
högst 1 000 000 A-aktier samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta
beslut om nyemission av upp till 7 300 000 aktier varav högst 7 100 000 B-aktier
och högst 200 000 A-aktier.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till
årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets
hemsida. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga
beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för år 2014 kan rekvireras från Archelon
AB. Den finns även tillgänglig på www.archelon.se. Rapport för första halvåret 2014
lämnas torsdagen den 27 augusti 2015.

Archelon AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta
VD Tore Hallberg, tel 031-131190, 0706 237390.