ARCHELON AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

  • Förvärv av Europas största obearbetade nickelförekomst.

  • Avveckling av aktieinnehav i bolag initierade av Archelon ger intäkter för nya

    satsningar.

  • Koncernredovisning gäller från och med fjärde kvartalet 2015 efter förvärvet av Nickel Mountain Resources AB (publ).

  • Periodens resultat för koncernen uppgick till 963 Tkr (-2 739 Tkr).

 

 

pdfArchelon_Bokslutskommunike_2015.pdf