Kommuniké från årsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 19 maj 2016 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

 

Fastställande av årsredovisning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 3 048 532 kronor. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

 

Styrelseval och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tore Hallberg, Patric Perenius, My Simonsson och Hans Janzon. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Patric Perenius till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 44 300 kronor vardera till de ledamöter som ej uppbär lön från bolaget. Revisorn ersätts mot godkänd räkning.

 

Bemyndiganden
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 38 300 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler varav högst 37 300 000 B-aktier och högst 1 000 000 A-aktier samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 7 600 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler varav högst 7 400 000 B-aktier och högst 200 000 A-aktier.

 

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för år 2015 kan rekvireras från Archelon AB. Den finns även tillgänglig på www.archelon.se. Rapport för första halvåret 2016 lämnas torsdagen den 25 augusti 2016.

 

Archelon AB (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg, tel 031-131190, 0706 237390.