Archelons dotterbolag Nickel Mountain Resources fattar beslut om spridningsemission

Archelon AB (publ) förvärvade den 31 december 2015 99,64 procent av aktierna i Nickel Mountain Resources AB (publ), NMRAB. Detta bolag äger i sin tur genom sitt helägda dotterbolag Nickel Mountain AB Europas största kända obearbetade nickelförekomst, Rönnbäcken i Storumans kommun.

Styrelsen i Nickel Mountain Resources har fattat beslut om en spridningsemission i första hand riktad till aktieägarna i Archelon AB (publ) och Dividend Sweden AB (publ), och i andra hand riktad till allmänheten samt institutionella investerare omfattande högst 13 000 000 aktier innebärande att det totala antalet aktier i NMRAB ökar från 26 816 042 st till högst 39 816 042 st. Aktiekapitalet i Nickel Mountain Resources kommer vid fulltecknad emission öka med 1 300 000 kr från 2 681 604,20 kr till 3 981 604,20 kr.

Emissionskursen är satt till 0,40 kr vilket ger NMRAB ett bolagsvärde före emission på ca 10,7 miljoner kronor. Teckningstiden är planerad att pågå från den 26 september 2016 till den 14 oktober 2016. En teckningspost är 12 000 aktier, motsvarande 4 800 kronor. Emissionen är garanterad och kommer att tillföra bolaget 5,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget kommer att ansöka om listning på NGM Nordic MTF.

I samband med förvärvet av NMRAB garanterades säljaren, Axactor AB (publ), i tillfälle att NMRAB blir separat listat, utan ytterligare vederlag ett innehav om 15 procent av det totala antalet aktier i NMRAB efter genomförd spridningsemission i samband med listningen. För att uppfylla ovan nämnda förbindelse kommer Archelon AB (publ) att överföra 5 972 407 aktier till Axactor AB (publ) vilket innebär att Archelons aktieinnehav i NMRAB därefter, och före teckningsperiodens start, uppgår till 77,37 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Styrelsen i Nickel Mountain Resources har vidare utsett Johan Sjöberg till ny verkställande direktör för bolaget. Johan är geolog med lång erfarenhet och har under många år arbetat med projektet Rönnbäcken.

”Genom en emission och listning av Nickel Mountain Resources AB på en marknadsplats för aktiehandel erbjuds nytillkommande aktieägare en unik möjlighet att investera i ett gruvprojekt med hög tillväxtpotential där en avgörande parameter är nickelprisets utveckling. Jag rekommenderar den som tror på stigande metallpriser att noga studera och ta till sig kommande teckningserbjudande” säger vd Johan Sjöberg.

För ytterligare information kontakta Tore Hallberg, vd Archelon AB. Telefon: 031-131190, 0706 237390 E-post: tore.hallberg@archelon.se