Emissionen i Nickel Mountain Resources övertecknad

Nyemissionen av aktier i Archelons dotterbolag Nickel Mountain Resources AB
(publ) med sista teckningsdag den 14 oktober 2016 har avslutats. Nyemissionen
tecknades totalt till cirka 6,0 Mkr, motsvarande 116 procent. Emissionen innebär
att Nickel Mountain Resources tillförs ett kapital på 5,2 Mkr före emissionskostnader.

Kostnaderna för emissionen uppgår till cirka 1,3 Mkr och kan till viss del komma att
kvittas mot aktier.

Tilldelning av aktier sker enligt de principer som anges i informationsmemorandumet
innebärande att aktieägare i Archelon AB och Dividend Sweden AB har förtur.
Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive
tecknare under vecka 43. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på
avräkningsnotan.

Genom emissionen ökar aktiekapitalet i Nickel Mountain Resources till 3 981 604,20
kronor och antalet aktier ökar med 13 000 000 st till totalt 39 816 042 aktier.
Drygt 400 nya aktieägare tillförs bolaget efter att de tecknade aktierna registrerats hos
Bolagsverket.
Archelons ägarandel uppgår efter emissionen till cirka 52 procent.

För ytterligare information kontakta Tore Hallberg, VD Archelon AB, tel 031-131190
eller Johan Sjöberg, VD Nickel Mountain Resources AB, tel 0708 341432.