Archelons dotterbolag Nickel Mountain Resources AB har träffat avtal
om kvittning av ca 80 procent av emissionskostnaderna.

Den nyligen genomförda spridningsemissionen i Nickel Mountain Resources AB (publ) tillförde bolaget 5 200 000 kr före emissionskostnader.

Nickel Mountain Resources styrelse finner det fördelaktigt att en så stor del av
emissionslikviden som möjligt förblir i bolaget och har därför, med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 10 maj 2016, överenskommit med garanter och
finansiell rådgivare att samtliga kostnader och arvoden som skulle tillkommit dem
med anledning av spridningsemissionen kvittas mot nyemitterade aktier till kursen
0,40 kr.

Totala kostnader som därmed kvittas uppgår i två traser till totalt 1 144 000 kr
motsvarande 2 860 000 nyemitterade aktier varav 1 300 000 aktier tillfaller Capensor
Capital AB och resterande 1 560 000 aktier tillfaller med hälften vardera Pronator
Invest AB och BGL Consulting AB.

Det totala antalet aktier i Nickel Mountain Resources AB kommer efter registrering av
spridningsemissionen och kvittningsemissionerna hos Bolagsverket att uppgå till
42 676 042 st från 26 816 042 st innan emissionerna och bolagets aktiekapital kommer
att öka från 2 681 604,2 kr till 4 267 604,2 kr.

Archelons ägarandel i Nickel Mountain Resources kommer efter registrering av de
nyemitterade aktierna att minska till 48,6 procent.

För mer information:
Tore Hallberg, vd Archelon AB
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se