[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Kommuniké från årsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 1 juni 2017 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
Fastställande av årsredovisning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 2 493 296 kronor. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Styrelseval och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tore Hallberg, Patric Perenius och My Simonsson. Hans Janzon hade avböjt omval. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Patric Perenius till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 44 800 kronor vardera och styrelsens ordförande ska erhålla 89 600 kronor i styrelsearvode. Revisorn ska ersättas mot godkänd räkning.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om att ändra § 7 i bolagsordningen innebärande att vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Bemyndiganden
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemis-sion av upp till 38 300 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler varav högst 37 300 000 B-aktier och högst 1 000 000 A-aktier samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 7 600 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler varav högst 7 400 000 B-aktier och högst 200 000 A-aktier.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för år 2016 kan rekvireras från Bolaget. Den finns även tillgänglig på www.archelon.se. Rapport för första halvåret 2017 lämnas torsdagen den 17 augusti 2017.

Archelon AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]