Styrelsen i Archelon AB (publ) har fattat beslut om nyemission med aktieägarnas företräde.

Beslutet om nyemission, fattat den 1 februari 2018, innebär att aktieägare per avstämningsdagen den 13 februari 2018 äger företräde att teckna nya aktier i Bolaget på de villkor som anges nedan. Teckningskursen är fastställd till 0,15 kr/aktie. Teckningstid är från den 15 februari 2018 till den 1 mars 2018.

Styrelsen beslutade, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2017-06-01, att emittera sammanlagt 34 478 310 aktier, varav högst 922 991 A-aktier och högst 33 555 319 B-aktier till en teckningskurs om 0,15 kronor/aktie vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 235 934,204 kronor. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras sammanlagt 5 171 746,50 kronor före avdrag för emissionskostnader.

Företrädesemissionen är hittills garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 4 000 000 kronor eller 78 procent.

Den som på avstämningsdagen den 13 februari 2018 är registrerad som aktieägare i bolaget äger företrädesrätt att teckna nya aktier i Bolaget.

– A-aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter av serie A för varje en (1) innehavd A-aktie i Bolaget. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter av serie A för att teckna en (1) ny aktie av serie A (exempelvis ger innehav av 100 ”befintliga” A-aktier rätten att teckna 45 ”nya” A-aktier).

– B-aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter av serie B för varje en (1) innehavd B-aktie i Bolaget. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter av serie B för att teckna en (1) ny aktie av serie B (exempelvis ger innehav av 100 ”befintliga” B-aktier rätten att teckna 45 ”nya” B-aktier).

Handel med teckningsrätter av serie B äger rum vid NGM Nordic MTF under perioden från och med den 15 februari 2018 till och med den 27 februari 2018. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning under teckningstiden måste säljas för att inte förfalla värdelösa. Ingen handel förekommer i teckningsrätter av serie A.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med 15 februari 2018 till och med den 1 mars 2018 och såvitt avser garanters eventuella teckning av aktier ska teckning ske senast den 6 mars 2018. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning senast den 1 mars 2018. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på

teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som visar

besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

Tilldelning ska ske på följande grunder:

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

 

 

För ytterligare information kontakta vd Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se