Offentliggörande av utfall företrädesemission

Företrädesemissionen i Archelon är nu genomförd

Den till ca 77 procent garanterade företrädesemissionen i Archelon AB (publ) om maximalt ca 5,2 miljoner kronor, vars teckningstid avslutades den 1 mars 2018, tecknades med och utan företräde till ca 81 procent. Meddelande till de som tecknat aktier utan företräde är distribuerade.

Det slutliga resultatet visar att det totalt tecknades 27 995 066 aktier, varav 922 989 aktier av serie A och 27 072 077 aktier av serie B till en kurs om 0,15 kronor per aktie, totalt motsvarande 4 199 259,90 kronor. Av detta tecknades 12 745 467 aktier med företrädesrätt (ca 46 procent) och 15 249 599 aktier utan företrädesrätt (ca 54 procent).

De aktier som tecknats i företrädesemissionen beräknas bli föremål för handel under vecka 14. Slutförandet av företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 191 569,5289 kronor genom emission av sammanlagt 27 995 066 nya aktier.

Efter att registrering av företrädesemissionen skett kommer aktiekapitalet i Archelon uppgå till 715 867,7479 kr fördelat på 2 974 079 aktier serie A och 101 639 452 aktier serie B, vardera med ett kvotvärde om ca 0,0068 kr. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Emissionskostnader för företrädesemissionen (emissionsinstitut, jurister, distribution, anskaffning av kapital samt garantikostnader (10 procent av garanterat kapital)) uppgick till ca 0,8 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.

Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se