Översikt perioden januari till mars 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 11 Tkr (129 Tkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till -405 Tkr (-793 Tkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -429 Tkr (2 816 Tkr).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,04 kr).

    Belopp inom parentes avser motsvarande period 2017.

Archelon Q1-2018 klar