Delårsrapport januari – juni 2018

Översikt perioden januari till juni 2018

– Nettoomsättningen uppgick till 121 Tkr (206 Tkr).
– Rörelseresultatet uppgick till -1 060 Tkr (-1 739 Tkr).
– Resultatet efter skatt uppgick till – 1 081 Tkr (2 056 Tkr).
– Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,03 kr).

Väsentliga händelser under första kvartalet
Under rapportperioden genomfördes en företrädesemission samt fattade styrelsen beslut att föreslå utdelning av aktier i Goldore Sweden AB (publ). Arbetet med att utveckla deltagandet i olika råvarurelaterade projekt fortgår.

VD-kommentar
Under första halvåret har Archelon efter nyemissionen som genomfördes i våras fortsatt arbetet med att utvärdera nya projekt inom råvarusektorn. Arbetet omfattar även vissa prospekteringsinsatser inom områden som uppfattas särskilt intressanta.

Archelons delägande i olika bolag omfattar listade aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ) samt olistade aktier i Goldore Sweden AB (publ), Renewable Ventures Nordic AB och Arctic Roe of Scandinavia AB.

Under sommaren fattade styrelsen beslut att föreslå utdelning av ca 25 procent av det egna B-aktieinnehavet i Goldore Sweden AB (publ) (”Goldore”). En förutsättning för detta är godkännande på extra bolagsstämma den 28 augusti 2018. Goldore har etablerat tillgångar som bedöms ha goda förutsättningar att kunna leda till upptäckter av betydande ädelmetall-, malm- och mineralförekomster i Sverige.

Bland Archelons övriga innehav i olika bolag kan vi med glädje informera att Arctic Roe of Scandinavia AB, AROS, i den nyetablerade störodlingen i Strömsnäsbruk nu börjat producera ”rysk kaviar”. I inledande skede är kapaciteten begränsad men kommer successivt att utvidgas. Detta är en pionjäranläggning och en stor bedrift. ”Rysk kaviar” har aldrig tidigare producerats i Sverige. Kaviaren rapporteras ha utsökt kvalitet. Archelon har varit delägare i AROS sedan start.

Renewable Ventures Nordic (RVN) är ett investeringsbolag med fokus på förnybar energi och resurseffektivitet. Bolaget har för närvarande minoritetsandelar i fem onoterade bolag. Utvecklingen i bolagen under senaste halvåret har varit spännande.

Här kan särskilt nämnas att Soliga Energi som erbjuder småskalig solel har haft en kraftigt ökad försäljning under våren och sommaren, Reliefed Technologies är nu igång med två utvecklingsprojekt stött av Energimyndigheten, Mindconnect har mött positivt kundgensvar för ett nyutvecklat system för hantering av stora evenemang (Eventico). RVN kommer fortsätta bygga sin portfölj och genomför ytterligare kapitalisering under hösten. Planen är att bolaget ska noteras på marknadsplats under kommande året.

Nickel Mountain Resources AB (publ) utvecklar Europas största outnyttjade nickelfyndighet, belägen i Storumans kommun, Västerbottens län. Efter förvärvet av det cypriotiska bolaget Mehliza Resources Cyprus Ltd från Interfox Resources AB (publ) har styrelsen i Nickel Mountain Resources valt att expandera inom petroleumsektorn. Mehliza Resources Cyprus Ltd äger rättigheter till en petroleumlicens i Tomsk oblast i Ryssland.

Det avtal Archelon tecknade med det norska bolaget Abyssinia Resources Development AS, ARD, avseende utdelning av aktier i ARDs dotterbolag Akobo Minerals AB som bedriver guldprospektering i Etiopien, fortlöper.

 

Vi ser fram emot en positiv värdetillväxt under andra halvåret 2018.

Göteborg den 23 augusti 2018

Tore Hallberg

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 22 november 2018. Bokslutskommuniké för 2017 lämnas torsdagen den 14 februari 2019.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg. Telefon: 031-131190, 0706 237390 E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018