Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 28 augusti 2018 hållit extra bolagsstämma i
Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Beslut om utdelning av aktier i Goldore Sweden AB (publ)
Extra bolagsstämman fattade beslut om utdelning av 823 728 B-aktier i Goldore Sweden AB
(publ) (”Goldore”). Utdelningen motsvarar ca 25 procent av bolagets samtliga B-aktier i
Goldore.

Såsom avstämningsdag för utdelningen fastslogs den 6 september 2018. Den som är registrerad
som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen har rätt att erhålla en (1) B-aktie
i Goldore per varje 127 aktier i bolaget (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen.
Avrundning ska ske nedåt.

Stämmans förslag till utdelning av 823 728 B-aktier i Goldore motsvarar ett belopp om
65 524 kronor baserat på det bokförda värdet av B-aktierna i Goldore i årsredovisningens
balansräkning per den 31 december 2017, dvs. cirka 0,0795 kronor per aktie. Vidare har
stämman beaktat reglerna i aktiebolagslagen 18 kap 5 § och kan därmed konstatera att 898 966
kronor av det i den senast fastställda balansräkningen konstaterade fria egna kapitalet
fortfarande står till bolagsstämmans förfogande. Det kommer finnas full täckning för Bolagets
bundna egna kapital efter utdelningen, disponibelt belopp efter genomförd utdelning är 833 442
kronor.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra
stämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades
enhälligt.

Göteborg den 28 augusti 2018
Styrelsen i Archelon AB (publ)
För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018.