Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon
Aktieägarna i Archelon AB (publ) (”Bolaget”) har den 8 november 2018 hållit extra
bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Beslut om utdelning av aktier i Akobo Minerals AB (publ)
Extra bolagsstämman fattade beslut om utdelning av 13 076 691 aktier i Akobo Minerals AB
(publ), org nr 559148-1253 (”Akobo”). Utdelningen motsvarar ca 70 procent av Bolagets
samtliga aktier i Akobo.

Såsom avstämningsdag för utdelningen fastslogs den 19 november 2018. Den som är registrerad
som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen har rätt att erhålla en (1) aktie i
Akobo per varje 8 aktier i Bolaget (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen.
Avrundning ska ske nedåt. Stämmans beslut om utdelning av 13 076 691 aktier i Akobo
motsvarar ett belopp om 87 782 kronor baserat på det bokförda värdet av aktierna i Akobo, dvs.
cirka 0,0067 kronor per aktie. Vidare har stämman beaktat reglerna i aktiebolagslagen 18 kap 5
§ § och kan därmed konstatera att, efter den av extra bolagsstämman 2018-08-28 beslutade
utdelningen av 823 728 B-aktier i Goldore Sweden AB (publ), står 833 442 kronor av det i den
senast fastställda balansräkningen konstaterade fria egna kapitalet till bolagsstämmans
förfogande. Det kommer finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital efter
utdelningen, disponibelt belopp efter genomförd utdelning är 745 660 kronor.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till kallelsen till extra
stämman samt de fullständiga förslaget som finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Stämman
beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Göteborg den 8 november 2018
Styrelsen i Archelon AB (publ)

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

 

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018.