Delårsrapport januari – mars 2019

Översikt perioden januari till mars 2019

– Nettoomsättningen uppgick till 3 Tkr (11 Tkr).

– Rörelseresultatet uppgick till -727 Tkr (-405 Tkr).

– Resultatet efter skatt uppgick till – 728 Tkr (-429 Tkr).

– Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,04 kr).

 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet

Archelon har under första kvartalet fortsatt utvärderingen av nypublicerade geokemiska och geofysiska data, huvudsakligen från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Ett antal särskilt intressanta områden har kunnat identifieras. Fältarbete bestående av kartering samt geokemisk provtagning i väl avgränsade områden i Bergslagen har under perioden inletts.

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har som affärsidé att starta råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Archelon genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom verksamhetsområdet.

De inledande faserna i projektuppbyggnad för med sig kostnader vilka efterhand leder till intäkter i takt med att tillgångar avyttras.

Sålunda tillfört kapital används till investeringar och finansiering i pågående och nya projekt. Ett sådant är intressebolaget Goldore Sweden AB (publ) (Goldore) som bedriver prospektering i Sverige inom ett stort antal beviljade undersökningstillstånd huvudsakligen avseende guld men även för batteriindustrin kritiska metaller samt diamant. Bland Archelons olika innehav är Goldore den aktiepost som i närtid bedöms kunna utvecklas mest positivt.

När ett nystartat bolagiserat projekt nått en viss mognadsgrad strävar Archelon efter att dela ut aktier i detta för att på det viset erbjuda Archelons aktieägare ett tidigt direktägande i det aktuella bolagets fortsatta utveckling. Goldore är ett sådant exempel. Archelon AB  Södra Allégatan 13  413 01 Göteborg  Tel 031-13 11 90  info@archelon.se  www.archelon.se

Under innevarande år finns även stora förväntningar på Akobo Minerals AB (publ) där Archelon under 2018 också gjorde en utdelning

Göteborg den 16 maj 2019

Tore Hallberg

 

 

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 22 augusti 2019.
Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 21 november 2019.

Bokslutskommuniké för 2017 lämnas torsdagen den 13 februari 2020.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 kl 0830.