Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019
-Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (121 Tkr).
-Rörelseresultatet uppgick till -1 508 Tkr (-1 060 Tkr).
-Resultatet efter skatt uppgick till -1 509 Tkr (-1 081 Tkr).
-Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2019
-Nettoomsättningen uppgick till 2 Tkr (110 Tkr).
-Rörelseresultatet uppgick till -781 Tkr (-655 Tkr).
-Resultatet efter skatt uppgick till -781 Tkr (-652 Tkr).
-Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).
Belopp inom parentes avser motsvarande period 2018.

Väsentliga händelser under andra kvartalet
Archelon har huvudsakligen varit engagerat i det positivt framskridande
prospekteringsarbete som utförs av intressebolaget Goldore Sweden AB (publ).
Resurser har även ägnats åt fältarbeten i Bergslagen vid prospektering efter sällsynta
jordartsmetaller.

VD-kommentar
Bäste aktieägare,
Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har som affärsidé att starta
råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera
dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver
kan Archelon genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan
existerande bolag inom verksamhetsområdet.
Under det första halvåret 2019 har Archelon varit fokuserat på intressebolaget Goldore
Sweden AB (publ), www.goldore.se. Goldore har i sitt prospekteringsarbete lagt stora
resurser på undersökningstillståndet Grundfors i Skellefteå kommun. Ett antal prover
Archelon AB  Södra Allégatan 13  413 01 Göteborg  Tel 031-13 11 90  info@archelon.se  www.archelon.se
har där tagits i ett system av kvartsgångar som i början av 1900-talet varit föremål för
brytning. Analyserna av dessa prover visar på betydande guldhalter vilket av Goldores
vd och tillika geolog bedöms vara en mycket god indikation på en möjlig närvaro av en
rik guldmineralisering. De prover som insamlats utgörs enbart av ytprover och det är
endast genom borrning som en eventuell brytvärd malm kan säkerställas. Archelon var
en av tre ursprungliga grundare till Goldore. Under hösten 2018 delade Archelon ut ca
25 procent av sitt innehav till Archelons aktieägare. Archelon ägande i Goldore uppgår
till 27,2 procent efter utdelningen
Ett annat bolag där Archelon engagerats är Akobo Minerals AB (publ),
www.akobominerals.com, där Archelon också gjorde en utdelning under slutet av 2018.
Akobo bedriver prospektering i Etiopien i ett område med påvisade guldförekomster.
Akobos plan är att inom relativt kort tid etablera ett eller flera mindre anrikningsverk i
anslutning till småskalig guldbrytning. Parallellt med detta planeras även en omfattande
kärnborrningskampanj. Archelons ägarandel i Akobo uppgår till 3,3 procent efter
utdelningen. Det prospekteringsarbete som fram till idag utförts tyder på att det i
licensområdet finns förutsättningar att bevisa betydande malmreserver för framtida
storskalig brytning. Genom åren har man investerat närmare 30 miljoner kronor i
projektet.
Archelon har även i egen regi under årets första sex månader fortsatt utvärderingen av
nya möjliga kommersiella förekomster av sällsynta jordartsmetaller i Sverige.
Det förtjänar även att nämnas att bolaget Arctic Roe of Scandinavia AB (Aros) i allt
ökande omfattning producerar så kallad rysk kaviar från stör i sin
vattenbruksanläggning i småländska Strömsnäsbruk. Archelon har varit aktieägare i
Aros sedan bolaget bildades. Kaviaren bedöms av experter och kännare vara av hög
kvalitet. Archelons ägarandel uppgår till 3,5 procent.
Sammanfattningsvis ser jag positivt på projektens fortsatta utveckling.
Göteborg den 22 augusti 2019
Tore Hallberg

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 21 november 2019.
Bokslutskommuniké för 2019 lämnas torsdagen den 13 februari 2020.
För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se
Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl 0830.