Bokslutskommuniké 2019

Översikt perioden oktober till december

• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (7 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -699 Tkr (-840 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -699 Tkr (-2 306 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,00 kr).

Översikt perioden januari till december

• Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (230 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -2 868 Tkr (-2 512 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -1 950 Tkr (756Tkr).
• Resultatet per aktie uppgick till -0 02 kr (0,01 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande perioder 2018.

 

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har under 2019 varit engagerat i ett antal olika projekt och bolag i varierande mognadsfas där målsättningen är att utveckla dessa till framtida lönsamma och självständiga verksamheter inom sektorn georesurser.

Flera av dem sorteras bort då de inte förefaller kunna nå uppsatta mål inom rimliga tidsgränser och ekonomiska ramar.

Vissa satsningar bedöms representera den potential som eftersträvas och blir därför föremål för fortsatta insatser.

Ett sådant exempel är Archelons satsning på analyser och tolkningar av existerande data avseende sällsynta jordartsmetaller som i ett antal områden följts upp med provtagning i egen regi. En för Sverige, enligt vår vetskap, ny geokemisk metod för basprospektering har av oss under 2019 tagits i användning vilken förefaller ge betydande tidsvinster till lägre kostnader. Metoden är årstidsoberoende vilket skänker den ytterligare fördelar. En fortsatt utvärdering av metoden kommer att ske under 2020.

Archelon har genom åren startat ett antal bolag i egen regi eller tillsammans med partners. Archelon har vid ett flertal tillfällen delat ut aktier i dessa till Bolagets aktieägare och därmed skapat förutsättningar för listning på marknadsplats för aktiehandel.

Därigenom skapar Archelon omsättningsbara tillgångar. Sådana aktieinnehav avyttras successivt och intäkterna investeras i nya projekt.

2019 var i mångt och mycket ett år då synliga och konkreta framsteg inte redovisats.

2020 och de närmaste åren framöver har goda förutsättningar att ge positiva avtryck i Bolagets ekonomiska utveckling. Självklart kommer även möjligheten att förvärva närbesläktade bolag vidare evalueras.

Göteborg i februari 2020

Tore Hallberg

 


 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Utvärderingen av sommarsäsongens fältinsatser där en ny prospekteringsmetod tagits i användning avrapporterades med goda resultat.

Kommande Rapporttillfällen

-Delårsrapport för första kvartalet 2020 lämnas den 14 maj 2020
-Delårsrapport för andra kvartalet 2020 lämnas den 20 augusti 2020
-Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 lämnas den 19 november 2020
-Bokslutskommuniké för 2020 lämnas den 18 februari 2021
-Årsstämman planeras äga rum den 14 maj 2020

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.

Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se