Kommuniké från årsstämma i Archelon
Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 14 maj 2020 hållit årsstämma i Göteborg, varvid
följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning.
Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 2 219 403 kronor. Styrelsen och
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Vidare beslutades
att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Styrelseval och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tore Hallberg, Patric Perenius och My
Simonsson. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Patric Perenius till styrelsens
ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 50 000 kronor
vardera och styrelsens ordförande ska erhålla 100 000 kronor i styrelsearvode. Revisorn ska
ersättas mot godkänd räkning.

Bemyndiganden
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 52 500 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler varav högst
51 000 000 B-aktier och högst 1 500 000 A-aktier samt med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 11 300 000 aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler varav högst 11 000 000 B-aktier och högst 300 000 A-aktier.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till
årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Årsredovisning för år 2019
kan rekvireras från Bolaget. Den finns även tillgänglig på www.archelon.se. Rapport för
första kvartalet 2020 har lämnats idag. Rapport för andra kvartalet 2020 lämnas den 20
augusti 2020.

Archelon AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se