Översikt perioden januari till mars 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (3 Tkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till -588 Tkr (-727 Tkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -590 Tkr (-728 Tkr).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).
    Belopp inom parentes avser motsvarande period 2019.

Väsentliga händelser under första kvartalet
Archelon har under perioden fortsatt utvärderingen av den nya geokemiska prospekteringsmetoden med uppföljande fältbesök.

VD-kommentar

Bäste aktieägare,
Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har som affärsidé att starta råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Archelon genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom verksamhetsområdet.

De inledande faserna i projektuppbyggnad för med sig kostnader vilka efterhand leder till intäkter i takt med att tillgångar avyttras.

Sålunda tillfört kapital används till investeringar och finansiering i pågående och nya projekt. Ett sådant är intressebolaget Goldore Sweden AB (publ) (Goldore) som bedriver prospektering i Sverige inom ett stort antal beviljade undersökningstillstånd huvudsakligen avseende guld men även för batteriindustrin kritiska metaller samt diamant.

När ett nystartat bolagiserat projekt nått en viss mognadsgrad strävar Archelon efter att dela ut aktier i detta för att på det viset erbjuda Archelons aktieägare ett tidigt direktägande i det aktuella bolagets fortsatta utveckling.

Under innevarande år finns stora förväntningar på Akobo Minerals AB (publ) som bedriver guldprospektering i Etiopien. Bolaget inledde under första kvartalet ett kärnborrningsprogram som redovisar mycket goda resultat. Archelon har tidigare delat ut aktier i Akobo Minerals AB till Archelons aktieägare.

Under årets första kvartal har vi drabbats av Coronapandemin med stora konsekvenser för människors hälsa och välbefinnande samt för världsekonomin. Archelon är naturligtvis också negativt påverkat, inte minst då vi ser att våra olika aktieinnehav, oavsett om det är listade eller olistade aktier, sjunkit i värde.

Vi sitter många i samma båt och vi delar säkert alla förhoppningen om att Coronakrisen snart kan vara över och att våra samhällen successivt återhämtar sig.

Samtidigt visar historien att tider av oro och förändring kan leda till nya affärsmöjligheter och detta är något som styrelsen i Archelon i rådande stund fokuserar på. Styrelsen har efter rapportperiodens utgång kallat till en extra bolagsstämma att hållas den 11 juni 2020 för beslut om nyemission där emissionslikviden bland annat kan komma användas till förvärv av bolag eller projekt.

Göteborg den 14 maj 2020
Tore Hallberg

Kommande rapporttillfällen:
-Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 20 augusti 2020.
-Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 19 november 2020.
-Bokslutskommuniké för 2020 lämnas torsdagen den 18 februari 2021.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl 09.00.