Archelon förvärvar aktier i Goldore Sweden AB (publ)

Archelon AB (publ), Archelon, ökar sitt ägande i Goldore Sweden AB (publ), Goldore, från ca 27 procent av kapitalet och 31 procent av det totala antalet röster i bolaget till ca 90 procent av kapitalet och ca 94 procent av det totala antalet röster i bolaget. Förvärvet bedöms ha förutsättningar att skapa betydande värdetillväxt i Archelon.

Prospekteringsbolaget Goldore har sedan start beviljats en stor mängd undersökningstillstånd i Sverige. Tillstånden avser såväl ädelmetaller som basmetaller men även diamant. Goldore har nyligen också ansökt om undersökningstillstånd för miljömineralet wollastonit.

Archelon var en av grundarna av Goldore och har fortlöpande bistått bolaget med tekniska och administrativa tjänster. Archelon har nu träffat avtal med de största aktieägarna i Goldore om förvärv av deras aktier. Archelons ägarandel kommer därmed att öka från ca 27 procent av kapitalet och ca 31 procent av det totala antalet röster i bolaget till ca 90 procent av kapitalet och 94 procent av det totala antalet röster i Goldore.

Köpeskillingen uppgår till 1 563 019,86 kronor och skall erläggas genom utfärdande av ett skuldebrev på motsvarande belopp som direkt kvittas mot 22 328 854 nyemitterade units i Archelon.

Varje unit består av en aktie av serie B och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021 B2. Detta innebär att högst 22 328 854 nya aktier till kursen 0,07 kronor per aktie av serie B och högst 44 657 708 nya teckningsoptioner av serie 2020/2021 B2 kan komma att emitteras i samband med förvärvet. Teckningsoptionerna emitteras på samma villkor som teckningsoptioner av serie 2020/2021 B i den företrädesemission Archelon kommer att genomföra efter beslut i extra bolagsstämma den 11 juni 2020 vars detaljer finns att inhämta på Archelons hemsida www.archelon.se.

Förvärvet av Goldore-aktierna förutsätter bland annat beslut om emission av units på en kommande extra bolagsstämma i Archelon.

”Vi har av uppenbara skäl följt Goldores utveckling sedan bolaget bildades. Goldore har byggt upp ett innehav av högpotenta undersökningstillstånd. Den nu överenskomna affären bör ge Archelon en rejäl värdetillväxt” säger Archelons vd Tore Hallberg

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

 

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 juni 2020 kl 1345