Archelons företrädesemission tecknad till 163 procent

Den 14 juli 2020 avslutades teckningsperioden i Archelon AB (publ):s (”Archelon”
eller ”Bolaget”) företrädesemission om högst 104 613 531 Units (varav 2 974 079
units av serie A respektive 101 639 452 units av serie B) (”Företrädesemissionen”).
Företrädesemissionen har tecknats till cirka 163 procent. Cirka 100 procent av alla
units av serie A tecknades med stöd av teckningsrätter. Cirka 77,34 procent av alla
units av serie B tecknades med stöd av teckningsrätter, varav cirka 22,66 procent av
alla units av serie B tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom
Företrädesemissionen tillförs Archelon cirka 4,18 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet
med de tilldelningsprinciper som angivits i memorandumet. Besked om sådan
tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota.
Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med
instruktioner från respektive förvaltare.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Archelon med cirka 715 867 SEK
genom utgivande av 104 613 530 nya aktier (varav 2 974 078 aktier av serie A respektive
101 639 452 aktier av serie B). Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget
till 1 431 735 SEK medan antalet aktier kommer uppgå till 209 227 060 (5 948 156 aktier
av serie A respektive 203 278 904 aktier av serie B). Dessutom emitteras 209 227 060
teckningsoptioner (varav 5 948 156 teckningsoptioner av serie 2020/2021 A respektive
203 278 904 teckningsoptioner av serie 2020/2021 B) (“Teckningsoptionerna”).
Teckningsoptionerna berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie för varje
befintlig Teckningsoption. Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner oavsett serie
kommer löpa från och med den 25 januari 2021 till och med den 14 februari 2021.
Nyttjandekursen för Teckningsoptionerna kommer att motsvara den volymviktade
genomsnittskursen för Archelons aktie under tio (10) handelsdagar närmast före perioden
för utnyttjande av teckningsoptionerna, med avdrag för en rabatt om trettio (30) procent,
dock aldrig lägre än 0,01 SEK och ett högsta lösenbelopp på 0,08 SEK.
Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på NGM Nordic SME efter dess att
registrering av Företrädesemissionen har slutförts vid Bolagsverket.

Befintliga aktieägare som valt att inte teckna i företrädesemissionen kommer vidkännas
en utspädning om cirka 50 procent.

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission agerar projektledare till Archelon i samband med
företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post
tore.hallberg@archelon.se

Om Archelon AB (publ)
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-
503 015 50.

Denna information är sådan information som Archelon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl 0845.