Delårsrapport koncern 1 januari – 30 september 2020
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr .
• Rörelseresultatet uppgick till -1 952 Tkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till -1 706 Tkr.
• Resultat per aktie uppgick till -0,007 kr.

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2020
koncern
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr.
• Rörelseresultatet uppgick till – 761 Tkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till -505 Tkr.
• Resultat per aktie uppgick till -0,002 kr.
.
Delårsrapport moderbolag 1 januari – 30 september 2020
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (5 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -1 952 Tkr (-2 169 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -1 972 Tkr (-1 251 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,008 kr (-0,01 kr).

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2020

moderbolag
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -761 Tkr (-661 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -771 Tkr (258 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,003 kr (0,002 kr).
Belopp inom parentes avser motsvarande period 2019.

 

VD-kommentar

Bäste aktieägare,
Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har som affärsidé att starta råvarurelaterade
projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter
få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Archelon genom
direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom
verksamhetsområdet. När ett nystartat bolagiserat projekt nått en viss mognadsgrad strävar
Archelon efter att dela ut aktier i detta för att på det viset erbjuda Archelons aktieägare ett
tidigt direktägande i det aktuella bolagets fortsatta utveckling.

De inledande faserna i projektuppbyggnad för med sig kostnader vilka efterhand leder till
intäkter i takt med att tillgångar avyttras. Sålunda tillfört kapital används till investeringar och
finansiering i pågående och nya projekt.

Archelons styrelse och ledning har identifierat ett antal projekt och bolag som kan bli föremål
för investeringar eller direkta övertaganden.

Den 11 juni 2020 beslutades vid extra bolagsstämma i Archelon om en företrädesemission av
uniträtter varav högst 2 974 079 units av serie A och högst 101 639 452 units av serie B.
Varje unit av serie A bestod av en (1) aktie av serie A och två (2) teckningsoptioner av serie
2020/2021 A.

Varje unit av serie B bestod av en (1) aktie av serie B och två (2)
teckningsoptioner av serie 2020/2021 B. Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner löper
från och med den 25 januari 2021 till och med den 12 februari 2021. Varje teckningsoption av
serie 2020/2021 A ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget. Varje
teckningsoption av serie 2020/2021 B ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B
i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna kommer (oavsett serie) motsvara sjuttio
(70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic
SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 21 januari 2021, dock inte
lägre än 0,01 kronor eller högre än 0,08 kronor.

Varje unit emitterades till en kurs om 0,04 kr/unit vilket motsvarar en teckningskurs om 0,04
kronor per aktie. Teckningsperioden avslutades den 14 juli 2020. Emissionen tecknades till
163 procent och tillförde Bolaget ca 4,18 miljoner kr före emissionskostnader.

Styrelsen i Archelon beslutade i juni 2020, att av huvudägarna i Goldore Sweden AB (publ),
(”Goldore”) förvärva cirka 63 procent av samtliga röster i Goldore där hela Goldore
värderades till 2 500 000 kr. Köpeskillingen för förvärvet av aktier i Goldore uppgick till
1 563 019,86 kronor och erlades genom utfärdandet av ett skuldebrev på motsvarande belopp
som i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 31 augusti 2020 kvittades mot
22 328 854 nyemitterade units i Archelon. Varje unit bestod av en (1) aktie av serie B
värdesatt till 0,07 kronor och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021 B2.
Teckningsoptionerna ger rätt att teckna B-aktier på samma villkor som i den tidigare
genomförda företrädesemissionen enligt ovan.

Archelons ägarandel i Goldore kom därmed att öka från ca 27 procent av kapitalet och ca 31
procent av antalet röster till ca 90 procent av kapitalet och ca 94 procent av antalet röster i
Goldore. Goldore blev därmed ett dotterbolag och koncernförhållande uppstod.

Goldore bedriver prospektering i Sverige inom ett stort antal beviljade undersökningstillstånd
huvudsakligen avseende guld men även för batteriindustrin kritiska metaller samt diamant.
Goldore har därmed positionerat sig väl för en fortsatt lyckosam prospektering. I ett av
Goldores undersökningstillstånd benämnt Vittanträsk nr 1 i Lycksele kommun inom den så
kallade Guldlinjen har Goldore i mars 2020 träffat avtal med det brittiska företaget Horizon
Gold Ltd (Horizon) som kortfattat innebär att Horizon utför prospekteringsarbeten mot
framtida ersättning och royalties beroende på resultaten av utfört arbete.

Undersökningstillståndet Vittanträsk har efter rapportperiodens utgång enligt avtalet överlåtits
till Horizon. Därmed kan Horizon starta fältarbetet i Vittanträsk säsongen 2021. Om deras
arbete når positivt resultat mottar Goldore aktier i Horizon till ett värde av USD 250 000 vid
positiv ”prefeasibility study” och därefter, förutsatt framtida produktion, 1% royalty som
Horizon kan köpa ut för en ersättning om USD 4 miljoner.

Efter rapportperiodens utgång har Goldore även beviljats undersökningstillstånd kallat
Ukonpalo nr 1 i Pajala kommun avseende konessionsmineralen koppar och guld.

De stora förväntningar som ställts på Akobo Minrals AB (publ) (”Akobo”) ser ut att kunna
infrias. Akobo bedriver guldprospektering i Etiopien och i ett omfattande
kärnborrningsprogram påvisat mycket höga guldhalter i en extremt rik mineralisering.
Mängden insamlad data kommer att evalueras för en beräkning av genomsnittlig guldhalt och
tonnage. Akobo planerar för en listning på en handelsplattform i Norge och denna process är
påbörjad. Archelon har tidigare delat ut aktier i Akobo till Archelons aktieägare.

Archelon driver även helt i egen regi ett projekt som bygger på ny geokemisk och geofysisk
information som successivt tillhandahålles av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.
Sådana nypublicerade data har av inhyrd personal bearbetats med avancerad teknik och ett
antal högintressanta områden avseende inte minst sällsynta jordartsmetaller har därigenom
uppenbarats. Under tredje kvartalet har ytterligare fältinsatser genomförts och insamlade
prover är föremål för analys.

Göteborg den 19 november 2020
Tore Hallberg

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2020 lämnas torsdagen den 18 februari 2021.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även www.archelon.se
Mangold Fondkommission AB är mentor till Archelon och kan nås på telefon
08 503 015 50 eller email ca@mangold.se

För mer information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 kl 0830.