Archelon AB (publ) inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners
utnyttjandekurs

Idag den 7 januari 2021 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för
fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie 2020/2021 A och för
teckningsoptioner av serie 2020/2021 B som emitterades i samband med Archelon
AB (publ):s (”Archelon” eller ”Bolaget”) företrädesemission under andra kvartalet
2020.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska, oavsett serie, uppgå till ett
belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B aktie under 10 handelsdagar närmast före den 21 januari 2021. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till 0,01 SEK per aktie och högst 0,08 SEK per aktie och ska avrundas till två decimaler. Utnyttjandekursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.

Totalt emitterades det 5 948 156 teckningsoptioner av serie 2020/2021 A samt
203 278 904 teckningsoptioner av serie 202/2021 B. En (1) teckningsoption av serie
2020/2021 A berättigar innehavaren att teckna en (1) ny A-aktie i Bolaget under
perioden 25 januari till och med 12 februari 2021. En (1) teckningsoption av serie
2020/2021 B berättigar innehavaren att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget under
perioden 25 januari till och med 12 februari 2021.

Stängningskursen för Archelons B-aktie per den 5 januari 2021 uppgick till 0,04 SEK.

I samband med att utnyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer
Archelon gå ut med ett nytt pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se

Om Archelon AB (publ)
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.