Rättelse: Archelon offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A, TO 2020/2021 B1 samt TO 2020/2021 B2

Rättelsen avser felaktigt antal teckningsoptioner då teckningsoptioner av serie TO
2020/2021 B2 inte räknats in. Antalet teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B2
är 44 657 708. Teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B2 har inte varit föremål
för handel.

Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har den 21 januari 2021, fastställt
kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A, TO 2020/2021
B1 samt för teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B2 (”Teckningsoptionerna”).
Nyttjandekursen uppgår till 0,025 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av
Teckningsoptionerna.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs bolaget cirka 6,3 MSEK före
emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK, vid
fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Villkor för Teckningsoptionerna

Villkor: en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Nyttjandekurs: 0,025 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: 25 januari till och med 12 februari 2021.

 

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se

Om Archelon AB (publ)
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.