Sammanläggning av aktier i dotterbolaget Archelon Natural Resources AB (publ)

Archelon AB (publ)s under namnändring till Qlosr Group AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) helägda dotterbolag Archelon Natural Resources AB (publ) (“ANR”) har idag på extra bolagsstämma fattat beslut om sammanläggning av ANRs A- och B-aktier (s.k. omvänd split) 1:5, där 5 befintliga aktier lades samman till en ny aktie av respektive aktieslag (”Sammanläggningen”).

Årsstämman i Archelon har, som tidigare meddelats, idag bla. fattat beslut om godkännande av Bolagets omvända förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB. Resultat av det omvända förvärvet är bl.a. att Archelon (under det nya företagsnamnet Qlosr Group AB (publ)) driver Qlosrs verksamhet vidare med Qlosr AB som dotterbolag. Archelons nuvarande verksamhet drivs vidare i ANR, ett bolag vars samtliga aktier enligt beslut av årsstämman i Archelon delas till Bolagets aktieägare (”Utdelningen”). Utdelningen utförs dels genom minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna och dels genom beslut om vinstutdelning. Archelons aktieägare kommer således genom Utdelningen, utöver dess befintliga aktieinnehav i Archelon, även tillkomma som aktieägare i ANR där Archelons nuvarande verksamhet fortsättningsvis bedrivs.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och beslutet om vinstutdelning innebär sammanfattningsvis att A-aktieägarna är berättigade att erhålla fem (5) A-aktier i ANR per varje en (1) befintlig A-aktie som de innehar på avstämningsdagen i Archelon och B-aktieägarna är berättigade att erhålla fem (5) Baktier i ANR per varje en (1) befintlig B-aktie som de innehar på avstämningsdagen i Archelon. Avstämningsdagen för Utdelningen fastställdes till den 1 juni 2021.

På avstämningsdagen för Utdelningen kommer således antalet aktier i ANRs avstämningsregister (oavsett aktieslag) vara fem gånger fler än i Archelon. I syfte att uppnå ett för ANR ändamålsenligt antal aktier har en extra bolagsstämma i ANR idag beslutat om Sammanläggningen. Styrelsen för ANR har för avsikt att, i enlighet med bemyndigande från extra bolagstämman, fastställa avstämningsdagen för Sammanläggningen snarast efter avstämningsdagen för Utdelningen, dock att infalla tidigast 5 bankdagar efter avstämningsdagen för Utdelningen.

Efter genomförd Sammanläggning i ANR kommer således antalet A- och B-aktier i ANR vara samma som i Archelon. Detta innebär att efter genomförd Utdelning i Archelon och Sammanläggning i ANR har A-aktieägarna i Archelon i praktiken erhållit en (1) A-aktie i ANR per varje en (1) befintlig A-aktie i Archelon och B-aktieägarna erhållit en (1) B-aktie i ANR per varje en (1) befintlig B-aktie i Archelon. Detta kan illustreras genom följande exempel.

Aktieägare B innehar på avstämningsdagen för Utdelningen, den 1 Juni 2021, 100 000 Baktier i Archelon.

– Genom Utdelningen erhåller Aktieägare B 500 000 B-aktier i ANR.

– På avstämningsdagen för Sammanläggningen i ANR (exempelvis den 8 juni 2021) sammanläggs Aktieägare Bs 500 000 B-aktier i ANR till 100 000 B-aktier i ANR.

Förutsatt att Aktieägare B inte avyttrar några aktier i tiden mellan avstämningsdagen för Utdelningen och avstämningsdagen för Sammanläggningen innehar Aktieägare B således efter genomförd Utdelning i Archelon och Sammanläggning av aktier i ANR följande antal aktier i Archelon och ANR:

Archelon 100 000 B-aktier
ANR 100 000 B-aktier.

Så snart Utdelningen och Sammanläggningen genomförts har styrelsen för ANR för avsikt att ansöka om notering av ANRs B-aktie på NGM Nordic SME. Sådan ansökan om notering förutsätter godkännande av NGM Nordic SME.

Archelon AB (publ) under namnändring till Qlosr Group AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information, kontakta: Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se