Archelon Natural Resources AB (publ) offentliggör memorandum inför
företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER
DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER
FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Styrelsen för Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller ”Bolaget”) beslutade
den 28 september 2021, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 25 maj
2021 om företrädesemission bestående av högst 458 490 853 units (”Units” respektive
”Företrädesemissionen”) varav högst 11 896 313 Units av serie A och högst 446 594 540
Units av serie B. Den som på avstämningsdagen den 5 oktober 2021 ägde aktier i ANR
har med företräde rätt att teckna nya Units i Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat
ett memorandum avseende Företrädesemissionen (”Memorandumet”). Memorandumet
kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.archelon.se och Mangold
Fondkommission AB:s (”Mangold”) hemsida www.mangold.se.

För varje A-aktie innehavd på avstämningsdagen den 5 oktober 2021 erhålls en (1) uniträtt av serie A.
En (1) uniträtt av serie A ger rätt att teckna en (1) ny Unit av serie A i enlighet med villkoren i
Memorandumet. Varje Unit av serie A består av en (1) ny aktie av serie A och en (1) vederlagsfri
teckningsoption av serie TO 1 A.

För varje B-aktie innehavd på avstämningsdagen den 5 oktober 2021 erhålls en (1) uniträtt av serie B.
En (1) uniträtt av serie B ger rätt att teckna en (1) ny Unit av serie B i enlighet med villkoren i
Memorandumet. Varje Unit av serie B består av en (1) ny aktie av serie B och en (1) vederlagsfri
teckningsoption av serie TO 1 B.

Anmälningssedlar, teaser och annan information kring Företrädesemissionen kommer att hållas
tillgängligt på Bolagets samt Mangolds hemsidor från och med den 7 oktober 2021 när
teckningsperioden inleds. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter var den 5 oktober 2021 och sista
dag för handel inklusive rätt till uniträtter var den 1 oktober 2021. Teckningsperioden löper från den 7
oktober 2021 till och med den 21 oktober 2021.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med
Företrädesemissionen.

För ytterligare information om Archelon Natural Resources, vänligen kontakta:
Tore Hallberg, VD, Telefon: 031-131190, E-post: tore.hallberg@archelon.se

Archelon Natural Resources AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg, Tel: +46 70 62 37 390
www.archelon.se