Företrädesemissionen i Archelon Natural Resources AB (publ) blev tecknad till 147,6 procent och bolaget tillförs cirka 9,16 MSEK genom företrädesemission.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 9,16 MSEK som offentliggjordes den 28 september 2021 (”Företrädesemissionen”) i Archelon Natural Resources AB (”ANR” eller ”Bolaget”) tecknades till totalt cirka 147,6 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 9,16 MSEK före emissionskostnader.

Teckning
Teckningsperioden avslutades den 21 oktober 2021. Företrädesemissionen tecknades till cirka 78,1 procent med stöd av uniträtter och cirka 69,5 procent utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 13,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 147,6 procent.

Tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med villkoren för tilldelning i Företrädesemissionen, vilka anges i det memorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i ANR att öka med 499 999,998 SEK, från 500 000 SEK till 999 999,998 SEK genom utgivande av 458 490 852 nya aktier (varav 11 896 312 A-aktier och 446 594 540 B-aktier) och antalet teckningsoptioner av serie TO 1 A kommer att uppgå till 11 896 312 och TO 1 B kommer att uppgå till 446 594 540.

Garantier
I samband med Företrädesemissionen har externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier ska underrätta Mangold Fondkommission senast den 28 oktober 2021. Teckningskursen för eventuella aktier som ska emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,032 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under teckningsperioden i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 31 053 432 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare
Mangold är finansiella rådgivare till ANR i samband med Företrädesemissionen. 4140-5246-7761, v. 1

För mer information vänligen kontakta: Tore hallberg, VD Archelon Natural Resources AB (publ), telefon 031-131190

Denna information är sådan information som Archelon Natural Resources AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2021, kl. 10.30 CEST.

Archelon Natural Resources är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av metaller och mineraler. Råvarorna och prospektering inriktas huvudsakligen mot bas- och ädelmetaller samt sällsynta jordartsmetaller. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot industrisektorn. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med huvudkontor i Stockholm.