Archelon Natural Resources AB har erhållit undersökningstillstånd för området Malmkärra nr 3 i Norbergs kommun i Västmanlands län.

Archelon Natural Resources AB (publ), (”Bolaget”), ansökte hos Bergsstaten om undersökningstillstånd för området Malmkärra nr 3 i Norbergs kommun i Västmanlands län under senhösten 2021. Anledningen är att det i området finns, av bland annat Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), rapporterat lokalt mycket höga halter av sällsynta jordartsmetaller med god prospekteringspotential. Undersökningstillståndet Malmkärra nr 3 ligger inom den så kallade REE-linjen mellan Nora och Norberg. REE linjen är ett geologiskt bälte där höga koncentrationer av sällsynta jordartsmetaller rapporterats av SGU.

”Det är glädjande att vi beviljats detta undersökningstillstånd. Bolaget har under en längre tid målmedvetet sökt efter sällsynta jordartsmetaller där även en egen prospekteringsmetod utarbetats och testats. Vi ser fram emot att påbörja fältarbeten inom Malmkärra nr 3 samtidigt som vi även fortsätter att utvärdera andra intressanta områden som vi kunnat identifiera inom REE-projektets ram”
säger Bolagets vd Tore Hallberg.

För mer information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

 

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2022 kl 11.30