ARCHELON Natural Resources AB (publ)

Bokslutskommuniké 2021

Sammanfattning av perioden oktober till december 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr.
• Rörelseresultatet uppgick till -648 Tkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till -9 Tkr.
• Resultat per aktie uppgick till 0 kr.

Sammanfattning av rapportperioden mars till december 2021
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr.
• Rörelseresultatet uppgick till -2 812 Tkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till -1 706 Tkr.
• Resultat per aktie uppgick till -0,002 kr.

 

VD-kommentar

Bäste aktieägare,
Archelon Natural Resources AB (publ) (”Archelon Natural Resources” eller ”Bolaget”) bildades som ett helägt dotterbolag till Archelon AB (publ) (”Archelon”) i mars 2021. Under andra kvartalet 2021 genomfördes ett omvänt förvärv där Archelon förvärvade samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”) mot en köpeskilling av 190 miljoner kr (”Transaktionen”). Innan Transaktionen genomfördes överfördes Archelons totala dåvarande verksamhet och tillgångar till det helägda dotterbolaget Archelon Natural Resources. I samband med att Transaktionen genomfördes delades Archelons hela aktieinnehav i Archelon Natural Resources därefter ut till Archelons aktieägare. Utdelningen skedde med tillämpning av den så kallade Lex Asea. Aktieägarna kunde därmed behålla sina aktier i Archelon som efter Transaktionens genomförande bytte namn till Qlosr Group AB (publ) och fick samtidigt genom utdelningen pro rata aktier i Archelon Natural Resources. Första handelsdag för Archelon Natural Resources aktie på NGM Nordic SME var den 18 juni 2021 och Bolaget är i princip en kopia av det tidigare moderbolaget Archelon.

Archelon Natural Resources har som affärsidé att starta råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Bolaget genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom verksamhetsområdet.

Archelon Natural Resources bedriver i egen regi prospektering inriktad på sällsynta jordartsmetaller, ett projekt som påbörjades av Archelon och som efter verksamhetsöverlåtelsen drivs vidare av Archelon Natural Resources. Bolaget ansökte i oktober 2021 om undersökningstillstånd för ett av dessa målområden.

Bolagets övriga tillgångar omfattar en aktieportfölj bestående av större och mindre innehav i ett antal företag inom verksamhetsområdet ”Natural Resources”. Bland dessa kan särskilt nämnas det ca 30-procentiga ägandet i Arc Mining AB (publ) som innehar bearbetningskoncessionen för guldfyndigheten Gladhammar K Nr 1 i Västerviks kommun samt en aktiepost i Akobo Minerals AB (publ) (”Akobo”). Akobo prospekterar efter guld i Etiopien och har där påträffat förekomster med extremt höga guldhalter.

Göteborg den 17 februari 2022
Tore Hallberg

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Det till drygt 90 procent ägda dotterbolaget Goldore Sweden AB (publ) (”Goldore”) träffade den 20 september 2021 avtal med M.B.Kylen Holding AB om att förvärva samtliga aktier i Arc Mining AB (”Arc Mining”) för en köpeskilling om 15 miljoner kronor (”Arc-Transaktionen”). Arc Mining innehar bearbetningskoncessionen Gladhammar K Nr 1 (”Gladhammar”) i Västerviks kommun. Inom koncessionen finns en guldfyndighet som i en så kallad Scoping Study bedöms rymma en förekomst om ca 170 000 ton med en snitthalt på 5,5 gram guld per ton. Samma dokument anger att fyndighetens ekonomiska utbyte vid ett guldpris på 368 kronor per gram guld kan uppgå till 225 miljoner kronor (denna Scoping Study är inte granskad av en ”Competent Person” och är därför ej förenlig med Swemins rapporteringsregler).

Arc-Transaktionen godkändes vid extra bolagsstämma i Goldore den 22 oktober 2021. Förvärvet av Arc Mining betalades genom en riktad emission av 24 050 024 aktier i Goldore till en teckningskurs om ca 0,6237 kronor per aktie. Archelon Natural Resources ägarandel i Goldore minskade därmed till strax under 30 procent och därigenom upphörde dåvarande koncernförhållande. Vid samma extra bolagsstämman beslutades även att Goldore skulle byta namn till Arc Mining AB (publ). Vidare har Arc Mining bytt namn till Arc Gladhammar K AB. Arc Mining AB (publ) planerar att under 2022 söka listning på lämplig marknadsplats för aktiehandel.

Den 28 september 2021 beslutade styrelsen i Archelon Natural Resources att med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 25 maj 2021 genomföra en företrädesemission av högst 458 490 853 units, varav 11 896 313 units av serie A samt 446 594 540 units av serie B, där varje unit bestod av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Varje befintlig aktie av serie A berättigade till en (1) uniträtt av serie A. En (1) uniträtt av serie A berättigade till teckning av en (1) unit av serie A. En (1) unit av serie A innehöll en (1) ny aktie av serie A och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 A. Varje befintlig aktie av serie B berättigade till en (1) uniträtt av serie B. En (1) uniträtt av serie B berättigade till teckning av en (1) unit av serie B. En (1) unit av serie B innehöll en (1) ny aktie av serie B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 B. Teckningskursen beslutades vara 0,02 kr per unit oavsett aktieslag. Teckningsperioden för företrädesemissionen beslutades vara från den 7 oktober 2021 till och med den 21 oktober 2021.

Villkoren för teckningsoptionerna innebär att en (1) teckningsoption av serie TO 1 A ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget och en (1) teckningsoption av serie TO 1 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen för båda aktieslagen skall motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio handelsdagar före den 3 maj 2022, dock lägst 0,001 kronor och högst 0,03 kronor per aktie. Teckning av A- respektive B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 A och TO 1 B skall ske mellan den 4 maj och den 18 maj 2022.

Den 25 oktober 2021 meddelades att företrädesemissionen tecknats till 147,6 procent och att Bolaget tillförts 9,16 miljoner kronor före emissionskostnader. Aktiekapitalet i Bolaget ökade därmed med 499 999,998 kronor till 999 999,998 kronor genom utgivande av 458 490 852 nya aktier varav 11 896 312 A-aktier och 446 594 540 Baktier. Antalet teckningsoptioner av serie TO 1 A kom genom företrädesemissionen att uppgå till 11 896 312 och teckningsoptioner av serie TO 1 B till 446 594 540.

Den 4 november 2021 fattade styrelsen i Archelon Natural Resources, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 25 maj 2021, beslut om en riktad nyemission av högst 10 111 862 B-aktier till en teckningskurs om 0,032 SEK per/aktie vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Archelons B-aktie under teckningsperioden från och med den 7 oktober 2021 till och med den 21 oktober 2021 (”Ersättningsemissionen”). Ersättningsemissionen genomfördes i enlighet med det garantiavtal som upprättats med en garant i den under hösten 2021 genomförda företrädesemissionen och som valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade B-aktier i Bolaget. Betalning för nyemitterade aktier skedde således genom kvittning av garantens fordringar gentemot Bolaget. Genom Ersättningsemissionen ökade antalet Baktier i Bolaget med 10 111 862 B-aktier till totalt 927 093 567 aktier (varav 23 792 625 A-aktier och 903 300 942 B-aktier), samt ökade aktiekapitalet med totalt cirka 11 027,332 SEK till cirka 1 011 027,331 SEK.

Utvärderingen av sommarsäsongens fältinsatser där en ny prospekteringsmetod tagits i användning avrapporterades med goda resultat. Som en följd därav ansökte Archelon Natural Resources i oktober 2021 om ett undersökningstillstånd avseende sällsynta jordartsmetaller (REE) för ett område benämnt Malmkärra nr 3 i Norbergs kommun i Västmanlands län.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Archelon Natural Resources beviljades i januari 2022 av Bergsstaten undersökningstillstånd för området Malmkärra nr 3 i Norbergs Kommun, Västmanlands län. I området finns rapporterat av bland annat Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) höga halter av sällsynta jordartsmetaller (REE). Prospekteringspotentialen bedöms av Bolaget vara mycket god.

Årsstämma och årsredovisning
Årsstämman planeras äga rum den 16 maj 2022 i Göteborg. Klockslag och plats meddelas senare. Årsredovisning för 2021 publiceras på Archelons hemsida senast tre veckor före stämman.

Kommande rapporttillfällen
-Delårsrapport avseende första kvartalet lämnas torsdagen den 12 maj 2022.
-Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 25 augusti 2022.
-Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 24 november 2022.
-Bokslutskommuniké för 2021 lämnas torsdagen den 16 februari 2023.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även www.archelon.se.

Göteborg den 17 februari 2022
Archelon AB (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 kl 0830