Archelon Natural Resources AB (publ) offentliggör
utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO1 A och
TO 1 B

Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller ”Bolaget”) har den 2 maj
2022, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 A samt
för teckningsoptioner av serie TO 1 B (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandekursen
uppgår till 0,012 SEK per varje ny aktie (oavsett aktieslag) som tecknas genom
utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 5,5 MSEK före
emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK, vid
fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Villkor för Teckningsoptionerna
Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO 1 A berättigar till teckning av en (1) ny
aktie av serie A. En (1) teckningsoption av serie TO 1 B berättigar till teckning av en
(1) ny aktie av serie B.
Nyttjandekurs: 0,012 SEK per aktie (oavsett aktieslag), courtage utgår ej.
Utnyttjandeperiod: 4 maj till och med 18 maj 2022.
För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post
tore.hallberg@archelon.se