Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO1 A och
TO1 B inleds i dag den 4 maj 2022

I dag, den 4 maj 2022, inleds utnyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO1
A och teckningsoptioner av serie TO1 B (”Teckningsoptionerna”) som emitterades i
samband med Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller ”Bolaget”)
företrädesemission av units under sista kvartalet 2021. Nyttjandeperioden pågår fram till
och med den 18 maj 2022. En (1) Teckningsoption, oavsett serie, berättigar till teckning
av en (1) ny aktie i Bolaget av samma serie till en teckningskurs om 0,012 SEK per aktie.
Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Bolaget tillföras cirka 5,5 MSEK, före
emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att
innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 18
maj 2022, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 16 maj 2022.

Villkor för Teckningsoptionerna av serie TO1 A och serie TO1 B i sammandrag:

Nyttjandeperiod: 4 maj – 18 maj 2022
Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO1 A berättigar till
teckning av en (1) ny aktie av serie A.
En (1) teckningsoption av serie TO1 B berättigar till
teckning av en (1) ny aktie av serie B.
Teckningskurs: 0,012 SEK per aktie, courtage utgår ej
Emissionsvolym: Maximalt cirka 5,5 MSEK, före emissionskostnader
Sista dag för handel i TO1 B: 16 maj 2022

Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade
I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller
kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till
respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt
för att nyttja sina teckningsoptioner.

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja
dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare i god tid. Notera att
banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av Teckningsoptionerna i god tid
innan teckningstiden avslutas.
Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)
En anmälningssedel kommer skickas ut till direktregistrerade
teckningsoptionsinnehavare. Anmälningssedel finns för elektronisk signering på
Mangold Fondkommissions AB:s hemsida (https://www.mangold.se/aktuellaemissioner). Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel samt likvid ska vara Mangold Fondkommission
tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln.
Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission
ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post
tore.hallberg@archelon.se