Archelon Natural Resources AB bildar ett dotterbolag för
prospektering efter sällsynta jordartsmetaller.

Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ), (”ANR”) eller (”Bolaget”) har
beslutat att bilda ett dotterbolag dit Bolagets tillgångar avseende det pågående
projektet omfattande prospektering efter sällsynta jordartsmetaller skall
överlåtas. Projektet har förts i ANRs egen regi. Dotterbolaget finansieras initialt
med ANRs egna medel och drivs framåt med hjälp av engagerad expertis.
Dotterbolaget planeras bli föremål för en kommande utdelning.

ANR har under ett antal år bedrivit prospektering efter sällsynta jordartsmetaller (REE)
i Sverige. Det råder stor global efterfrågan på REE i samband med den gröna
teknikomställningen och prisutvecklingen vad avser sällsynta jordartsmetaller har varit
därefter.

Undersökningsarbetet omfattar detaljerad genomgång av tillgängliga geologiska,
geofysiska och geokemiska data och rapporter som utförts och publicerats av Sveriges
Geologiska Undersökning, SGU. Denna information har av ANR analyserats och
sammanställts med hjälp av avancerad så kallad GIS-teknik.
Med utgångspunkt från detta har ett antal områden identifierats där sannolikheten att
påträffa ekonomiskt drivvärdiga förekomster av REE bedömts vara särskilt gynnsamma.
Uppföljande fältarbeten där bland annat en ny metod för geokemisk provtagning
tillämpats har bekräftat dessa områdens potential.

ANR har för avsikt att avsätta mer resurser till sin pågående prospektering efter
sällsynta jordartsmetaller. För detta ändamål kommer ANR att bilda ett dotterbolag som
planeras bli föremål för partiell utdelning efter att dotterbolagets tillgångar nått en
tillfredsställande mognadsgrad. En bidragande orsak till varför REE-projektet skall
drivas i dotterbolagsform är att dotterbolaget även skall söka partnerskap och söka
möjligheter att förvärva andra REE-tillgångar såväl i Sverige som utanför landets
gränser.

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post
tore.hallberg@archelon.se