Delårsrapport januari till mars 2022

Sammanfattning av perioden januari till mars 2022

• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -890 Tkr (-10 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -887 Tkr (-10 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,001 kr (0 Tkr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2021.

 

VD-kommentar
Archelon Natural Resources AB (publ), (”Archelon Natural Resources”) eller
(”Bolaget”) har som affärsidé att starta råvarurelaterade projekt och, om
förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem
listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Bolaget genom direkta
investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom
verksamhetsområdet.

Vårt samhälle har ett stort behov av metaller och mineral. I Europa konsumerar vi
ungefär en fjärdedel av världens råvaror, men producerar endast tre procent. Vi är till
stor del beroende av import. Enligt EU måste produktionen i Europa öka.
EU har listat 30 mineral och metaller som bedöms som kritiska för vårt samhälle och för
välfärden. De kritiska råvarorna väljs ut efter två viktiga kriterier: ekonomisk betydelse
och tillgångsrisk.

EU pekar på fyra områden av avgörande betydelse:
• robusta värdekedjor för EUs industri
• minskat beroende av primära råvaror genom stärkt cirkulär ekonomi
• ökad produktion och bearbetning av råvaror inom EU
• diversifierad försörjning genom hållbar internationell handel

Archelon Natural Resources har under ett antal år bedrivit prospektering efter sällsynta
jordartsmetaller (REE) i Sverige, ett projekt som påbörjades av Archelon AB och som
efter verksamhetsöverlåtelsen 2021 drivs vidare av ANR.
Det råder stor global efterfrågan på REE i samband med den gröna teknikomställningen
och prisutvecklingen vad avser sällsynta jordartsmetaller har varit därefter.
Undersökningsarbetet omfattar detaljerad genomgång av tillgängliga geologiska,
geofysiska och geokemiska data och rapporter som utförts och publicerats av Sveriges
Geologiska Undersökning, SGU. Denna information har av ANR analyserats och
sammanställts med hjälp av avancerad så kallad GIS-teknik.

Med utgångspunkt från detta har ett antal områden identifierats där sannolikheten att
påträffa ekonomiskt drivvärdiga förekomster av REE bedömts vara särskilt gynnsamma.
Uppföljande fältarbeten där bland annat en ny metod för geokemisk provtagning
tillämpats har bekräftat dessa områdens potential. Bolaget ansökte i oktober 2021 om
undersökningstillstånd för ett av dessa målområden. Archelon Natural Resources
beviljades i januari 2022 av Bergsstaten undersökningstillstånd för området Malmkärra
nr 3 i Norbergs Kommun, Västmanlands län. I området finns rapporterat av bland annat
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) höga halter av sällsynta jordartsmetaller
(REE). Prospekteringspotentialen bedöms av Bolaget vara mycket god.

ANR har för avsikt att avsätta mer resurser till sin pågående prospektering efter
sällsynta jordartsmetaller. För detta ändamål kommer ANR att bilda ett dotterbolag som
planeras bli föremål för partiell utdelning efter att dotterbolagets tillgångar nått en
tillfredsställande mognadsgrad. En bidragande orsak till varför REE-projektet skall
drivas i dotterbolagsform är att dotterbolaget även skall söka partnerskap och söka
möjligheter att förvärva andra REE-tillgångar såväl i Sverige som utanför landets
gränser.

Bolagets övriga tillgångar omfattar en aktieportfölj bestående av större och mindre
innehav i ett antal företag inom verksamhetsområdet ”Natural Resources”. Bland dessa
kan särskilt nämnas det ca 27-procentiga ägandet i Arc Mining AB (publ) som innehar
bearbetningskoncessionen för guldfyndigheten Gladhammar K Nr 1 i Västerviks
kommun samt en aktiepost i Akobo Minerals AB (publ) (”Akobo”). Akobo prospekterar
efter guld i Etiopien och har där påträffat förekomster med extremt höga guldhalter.

Den 28 september 2021 beslutade styrelsen i Archelon Natural Resources att med stöd
av bemyndigande från extra bolagsstämma den 25 maj 2021 genomföra en
företrädesemission av högst 458 490 853 units, varav 11 896 313 units av serie A samt
446 594 540 units av serie B, där varje unit bestod av en (1) aktie och en (1)
teckningsoption. Varje befintlig aktie av serie A berättigade till en (1) uniträtt av serie
A. En (1) uniträtt av serie A berättigade till teckning av en (1) unit av serie A. En (1)
unit av serie A innehöll en (1) ny aktie av serie A och en (1) vederlagsfri
teckningsoption av serie TO 1 A. Varje befintlig aktie av serie B berättigade till en (1)
uniträtt av serie B. En (1) uniträtt av serie B berättigade till teckning av en (1) unit av
serie B. En (1) unit av serie B innehöll en (1) ny aktie av serie B och en (1) vederlagsfri
teckningsoption av serie TO 1 B.

Villkoren för teckningsoptionerna innebär att en (1) teckningsoption av serie TO 1 A
ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget och en (1) teckningsoption av
serie TO 1 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen för
båda aktieslagen skall motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för
Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio handelsdagar
före den 3 maj 2022, dock lägst 0,001 kronor och högst 0,03 kronor per aktie. Teckning
av A- respektive B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 A och TO 1 B
skall ske mellan den 4 maj och den 18 maj 2022. Den 2 maj 2022 fastställdes
nyttjandekursen till 0,012 SEK per varje ny aktie (oavsett aktieslag) som tecknas genom
utnyttjande av teckningsoptionerna.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Styrelsen i Archelon Natural Resources har den 4 maj 2022 meddelat att Bolaget bildat
ett dotterbolag dit Bolagets tillgångar och intressen i det så kallade REE-projektet skall
överföras.

Verksamheten under perioden
Archelon Natural Resources startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn
samt investerar i andra företag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god. I
anslutning till detta bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med partners.
Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former.
I samband med introduktion av nybildade bolag på en marknadsplats för aktiehandel
strävar Archelon efter att tilldela aktieägarna ett direktägande i portföljinnehaven genom
utdelning av delar av det egna aktieinnehavet.

Bolaget beviljades i januari 2022 av Bergsstaten undersökningstillstånd för området
Malmkärra nr 3 i Norbergs Kommun, Västmanlands län.

 

Kommande rapporttillfällen
-Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 25 augusti 2022.
-Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 24 november 2022.
-Bokslutskommuniké för 2021 lämnas torsdagen den 16 februari 2023.

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

 

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj
2022 kl 0830