Archelon Natural Resources ABs dotterbolag Archelon REE AB tecknar avtal om förvärv av undersökningstillstånd.

Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR”) bildade i maj 2022 ett
dotterbolag, Archelon REE AB (publ) (”AREE”), med inriktning på prospektering efter sällsynta jordartsmetaller (”REE”). AREE har idag tecknat avtal avseende förvärv av två undersökningstillstånd för REE (”Undersökningstillstånden”) från Big Rock Exploration AB (”Transaktionen”). Undersökningstillstånden, varav ett är beviljat och det andra under ansökan hos Bergsstaten, är båda belägna i Nora kommun i Örebro län. Köpeskillingen för Undersökningstillstånden skall erläggas
i form av nyemitterade aktier riktade till Big Rock Exploration AB i antal
motsvarande en ägarandel om 25 procent i AREE efter genomförd Transaktion.
Transaktionens genomförande förutsätter Bergsstatens beviljande av sökt
undersökningstillstånd och medgivande till överlåtelse av Undersökningstillstånden till AREE.

AREE tillförs genom Transaktionen två högintressanta områden inom det så kallade REE-bältet med påvisad stor potential avseende förekomsten av sällsynta jordartsmetaller.

AREE övertog i maj 2022 den prospekteringsverksamhet efter REE i Sverige som tidigare bedrivits av ANR. Det råder stor global efterfrågan på REE i samband med den gröna teknikomställningen och prisutvecklingen vad avser sällsynta jordartsmetaller har varit därefter.

Transaktionen är ett led i en fortsatt uppbyggnad av REE-tillgångar i AREE genom eventuella ytterligare förvärv samt genom den egna pågående prospekteringsverksamheten.

ANR planerar att, när AREE nått en tillfredsställande mognadsgrad, föreslå att bolagsstämman fattar beslut om att genomföra en partiell utdelning av aktieinnehavet i AREE till ANRs aktieägare inför en eventuell listning av AREE på en lämplig marknadsplats för aktiehandel.

 

 

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post
tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2022 kl 0900.