ARCHELON Natural Resources AB (publ) Bokslutskommuniké 2022

Sammanfattning koncern rapportperioden 1 januari – 31 december 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -3 894 Tkr (1 867 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -3 501 Tkr (-1 750 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,003 kr (-0,002 kr).

Sammanfattning koncern av rapportperioden oktober till december 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -1 088 Tkr (5 068 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -1 067 Tkr (984 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,001 kr).

Belopp inom parantes avser motsvarande period 2021.


Sammanfattning moderbolag rapportperioden 1 januari – 31 december 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -3 480 Tkr (-2 812 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -3 150 Tkr (-1 706 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,003 kr (-0,002 Tkr).

Sammanfattning moderbolag av rapportperioden oktober till december 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -711 Tkr (-648 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -690 Tkr (-9 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,007 kr (0 Tkr).


VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Archelon Natural Resources AB (publ), (”Archelon Natural Resources”), (”ANR”) eller (”Bolaget”) har som affärsidé att starta råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Bolaget genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom verksamhetsområdet.

Vårt samhälle har ett stort behov av metaller och mineral. I Europa konsumerar vi ungefär en fjärdedel av världens råvaror, men producerar endast tre procent. Vi är till stor del beroende av import. Enligt EU måste produktionen i Europa öka.

ANR har under en längre tid bedrivit prospektering efter sällsynta jordartsmetaller (REE) i Sverige. Denna verksamhet, inklusive undersökningstillståndet Malmkärra nr 3 i Norbergs kommun, överfördes sommaren 2022 till ett för ändamålet nybildat dotterbolag, Archelon REE AB (publ) (”AREE”) där avsikten är att bygga upp tillgångar av mineral och metaller som bedöms som kritiska för vårt samhälle eller annars bedöms kunna erbjuda en stor värdetillväxt.

AREE förvärvade sommaren 2022 två undersökningstillstånd belägna i Nora kommun i Örebro län, varav ett var beviljat och det andra var under ansökan hos Bergsstaten. avseende sällsynta jordartsmetaller (”Undersökningstillstånden”) från Big Rock Exploration AB (”Transaktionen”). Transaktionens genomförande förutsatte Bergsstatens beviljande av sökt undersökningstillstånd och medgivande till överlåtelse av Undersökningstillstånden till AREE. Omfattande arbeten har under året utförts i AREE med goda resultat.

Målsättningen är att lista AREE i samband med en partiell utdelning av aktier i AREE till ANR´s aktieägare. Detta arbete utvecklas enligt plan.

Bolagets övriga tillgångar omfattar en aktieportfölj bestående av större och mindre innehav i ett antal företag inom verksamhetsområdet ”Natural Resources”.

Göteborg den 16 februari 2023
Tore Hallberg


Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
Under rapportperioden har Bergsstaten beviljat överlåtelsen av Undersökningstillstånden till ANRs dotterbolag AREE innebärande att Transaktionen med Big Rock Exploration AB nu slutförs. Köpeskillingen för Undersökningstillstånden erlades genom en riktad emission av aktier i AREE till Big Rock Exploration AB i ett antal motsvarande 25 procent av det totala antalet aktier i AREE efter genomförd Transaktion. ANRs ägarandel i AREE minskade därmed till 75 procent.

Dotterbolaget AREE bedrev fortsatta prospekteringsarbeten och tolkningar av insamlade geofysiska och geologiska data inom ett antal områden med höga halter av sällsynta jordartsmetaller. Analyser från undersökningstillståndet Malmkärra nr 3 tillförde mycket intressant information och AREE inlämnade i december 2022 ansökan till Bergsstaten om utvidgande av tillståndet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Archelon Natural Resources träffade 2023 02 01 avtal med Norwegian Mineral Exploration (Nomex) AS (”Nomex”) avseende teckning av nyemitterade aktier i Nomex motsvarande ca 17 procent av samtliga aktier i Nomex för ett sammanlagt belopp om NOK 950 000.

Nomex har sedan tidigare ett joint-venture avtal med ett Etiopiskt bolag som innehar två prospekteringslicenser i SIDAMA-regionen i Etiopien (”Licenserna”). Nomex har under en längre tid bedrivit prospektering efter guld i Etiopien och har i områden tillhörande de två Licenserna omfattande totalt ca 373 kvadratkilometer påträffat höga halter av ytnära guld. Geokemiska och geofysiska data samt tolkningar indikerar närvaron av flera guldmineraliseringar som tillsammans och var och en för sig kan antas representera fyndigheter med stora värden. Emissionslikviden skall användas för fortsatta prospekteringsinsatser i Etiopien vilka återupptas i februari/mars då regnsäsongen upphört.

ANR har goda erfarenheter från Etiopien genom delaktighet i ett annat framgångsrikt guldprojekt i Akobo Minerals AB (publ).

I februari 2023 ansökte hos Bergsstaten dotterbolaget AREE om ytterligare fem undersökningstillstånd avseende sällsynta jordartsmetaller.

Årsstämma och årsredovisning
Årsstämman planeras äga rum onsdagen den 24 maj 2023 i Göteborg. Klockslag och plats meddelas senare. Årsredovisning för 2022 publiceras på Archelons hemsida senast tre veckor före stämman. Årsredovisningen kommer även att hållas tillgänglig i tryckt format på Bolagets kontor i Göteborg och skickas med post till de aktieägare som önskar få den hemsänd.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport avseende första kvartalet lämnas torsdagen den 11 maj 2023.
Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 24 augusti 2023.
Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 23 november 2023.
Bokslutskommuniké för 2021 lämnas torsdagen den 15 februari 2024.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även www.archelon.se.

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl 0830.