Bergsstaten beviljar ej överlåtelse av bearbetningskoncessionen Gladhammar K nr 1
till Arc Mining AB (publ)´s dotterbolag Arc Gladhammar K AB.

Archelon Natural Resources AB (publ)s (”Archelon”) dåvarande dotterbolag Goldore
AB (publ) förvärvade under 2021 genom ett sk omvänt förvärv samtliga aktier i Arc
Mining AB från M.B. Kylen Holding AB (”Transaktionen”). Efter Transaktionens
genomförande bytte Goldore AB (publ) företagsnamn till Arc Mining AB (publ) (”Arc
Mining”) och Arc Mining AB bytte företagsnamn till Arc Gladhammar K AB (”Arc
Gladhammar”).

Arc Gladhammar hade innan Transaktionen genomfördes ingått avtal om förvärv av
bearbetningskoncessionen Gladhammar nr 1 i Västerviks kommun, Kalmar län
(”Bearbetningskoncessionen”) från Svenska Bergsbruk AB i likvidation . Inom
bearbetningskoncessionen finns en väl dokumenterad guldfyndighet. Bergsstaten har
efter flera års lång handläggning beslutat att ej medge överlåtelse av
Bearbetningskoncessionen till Arc Gladhammar. Bergsstatens beslut har överklagats till
Regeringen, Näringsdepartementet.

Archelons ägarandel i Arc Mining uppgår till ca 27 procent av samtliga aktier och
röster. Arc Mining innehar ett antal undersökningstillstånd i Sverige avseende ädel- och
basmetaller samt industrimineral.

 
För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj
2023 kl 10 30