Kommuniké från årsstämma i Archelon Natural Resources

Aktieägarna i Archelon Natural Resources AB (publ) (”Bolaget” eller ”ANR”) har
den 24 maj 2023 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut
fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd
årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 13 280 418 kronor.
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 1 januari 2022 – 31 december 2022.

Styrelseval och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Patric Perenius, My Simonsson och
Tore Hallberg. Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes
Patric Perenius till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa
årsstämma utgår med 60 000 kronor till vardera ordinarie styrelseledamot och styrelsens
ordförande ska erhålla 100 000 kronor i styrelsearvode. Revisorn ska ersättas mot
godkänd räkning.

Beslut om nyemission av aktier, ny bolagsordning och sammanläggning av aktier
För att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier beslutade stämman:

a) att öka bolagets aktiekapital med högst 382,517692 kronor genom nyemission av
högst 350 612 aktier varav högst 563 A-aktier och högst 350 049 B-aktier. Rätt att
teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma
Mangold Fondkommission AB (”Garanten”) vilken är garant i sammanläggningen
enligt punkt c) nedan.

b) att anta en ny bolagsordning innebärande att aktiekapitalet enligt § 4 i
bolagsordningen lägst ska uppgå till 1 265 000 kronor och högst 5 060 000 k kronor.
Vidare ska antalet aktier enligt § 5 i bolagsordningen vara lägst 11 600 000 och högst
46 400 000. A-aktier kan utges till ett antal av högst 46 400 000 och B-aktier till ett
antal av högst 46 400 000.

c) om sammanläggning av Bolagets A- och B-aktier 1:100, varvid 100 befintliga aktier
läggs samman till en (1) ny aktie av respektive aktieslag. Styrelsen bemyndigades att
besluta om avstämningsdag för sammanläggningen. Garanten har åtagit sig att till de
aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med 100, vederlagsfritt tillskjuta det
antal aktier av samma slag som krävs för att uppnå ett aktieinnehav jämnt delbart med
100. Sammanläggningen av aktier samt tillskjutande av aktier till ett antal som är
jämnt delbart med 100 på sätt som anges ovan kommer att ske genom Euroclear
Sweden AB:s försorg utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av Bolagets aktieägare.
Antalet aktier kommer genom sammanläggningen, beaktat nyemissionen beslutad
enligt punkten a) ovan att minska från 1 163 487 100 aktier, varav 35 689 500 Aaktier och 1 127 797 600 B-aktier till 11 634 871 aktier, varav 356 895 A-aktier och
11 277 976 B-aktier, vilket innebär ett kvotvärde om cirka 0,109053 kronor per aktie
(beräknat med sex decimaler) efter sammanläggningen.

Bemyndiganden
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital och
antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive
antal som ryms inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning. Stämman beslutade
vidare att lämna styrelsen bemyndigande att med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
nyemission av högst 2 100 000 aktier teckningsoptioner och/eller konvertibler varav
högst 64 000 A-aktier och högst 2 036 000 B-aktier, beaktat sammanläggningen av aktier
enligt ovan.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till
årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida.
Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för år 2022 kan rekvireras från Bolaget.
Den finns även tillgänglig på www.archelon.se.

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon Natural Resources AB (publ),
tel 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se