Delårsrapport januari till juni 2023

Sammanfattning koncern delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -2 062 Tkr (-1 932 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -2 040 Tkr (-1 624 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,003 kr (-0,002 kr).
Sammanfattning koncern av rapportperioden april till juni 2023
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -1 098 Tkr (-1 042 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -1 098 Tkr (-737 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,1 kr (-0,001 kr).
Belopp inom parantes avser motsvarande period 2022.
Sammanfattning moderbolag delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -1 916 Tkr (- 1 908 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -1 895 Tkr (- 1 600 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,003 kr (-0,002 Tkr).
Sammanfattning moderbolag av rapportperioden april till juni 2023
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -1 026 Tkr (- 1 018 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -1 006 Tkr (- 713 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,09 kr (-0,002 Tkr).
Belopp inom parantes avser motsvarande period 2022.

VD-kommentar
Bäste aktieägare,
Prospekteringsbranschen är av vissa uppskattad och uppmuntrad, av andra mindre
omtyckt och motarbetad.
Beroende på lokala förutsättningar samt varierande nationella och globala behov och
tillgångar går inställningen till prospektering och gruvdrift upp och ner. Oavsett
värdegrund förstår de flesta att det finns ett behov av malm, mineral och metaller.

Just nu råder obalans i tillgång och efterfrågan av så kallade sällsynta jordartsmetaller
vilka är nödvändiga för den gröna omställningen. Globala handelshinder bidrar inte till
att göra situationen bättre.

Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR”, Archelon Natural Resources eller
”Bolaget”) har under några år avsatt betydande resurser på prospektering efter sällsynta
jordartsmetaller (REE) i Sverige. Ett särskilt dotterbolag har bildats för detta ändamål,
Archelon REE AB (”AREE”).

Dotterbolaget har på basis av omfattande fältarbeten och analyser av insamlade
geokemiska och geofysiska data identifierat flera högintressanta områden som av
Bergsstaten beviljats undersökningstillstånd. Ett av dessa är benämnt Malmkärra nr 3 i
Norbergs kommun som ligger inom den så kallade REE-linjen i Bergslagen. AREE har
där analyserat mängder av provtagen varp från tidigare järnmalmsbrytning samt
genomfört omfattande geofysiska mätningar. Geokemiska analyser visar på väldigt
höga totalhalter av REE, som mest över 15 000 ppm (1,5%) knutet till järnmalmen.
Tolkningen av geofysiken indikerar att malmen har en utbredning i längsled på närmare
två kilometer. AREE kommer under andra halvåret 2023 att genomföra kärnborrning i
Malmkärra vid redan väl utvalda platser för att få ytterligare information om halter och
tonnage. Alla nödvändiga tillstånd är beviljade.

ANR satsar även på historiskt bestående värden i form av guld. Bolaget är sedan några
år delägare i en guldgruva i Etiopien som drivs av Akobo Minerals AB (publ).
Guldgruvan kan inte annat än beskrivas som oerhört rik med väldigt höga halter, låt
vara med ett mindre tonnage. Gruvans lönsamhet bedöms vara förbluffande hög. Utöver
intressen i Akobo tecknade sig tidigare i år ANR för aktier i Norwegian Mineral
Exploration (Nomex) AS (Nomex). Nomex är också verksamt i Etiopien och har ett
joint-venture avtal med ett Etiopiskt bolag som erhållit prospekteringskoncessioner i ett
omfattande område med ett stort antal observerade ytliga guldförekomster. Nomex är i
en intensiv prospekteringsfas och kommer under andra halvåret 2023 rapportera
resultatet av utförda fältarbeten.

ANR äger därutöver intressen i Arc Mining AB (publ). Arc Minings helägda
dotterbolag Arc Gladhammar AB (Gladhammar) ingick under 2021 avtal med Svenska
Begsbruk AB i likvidation om förvärv av bearbetningskoncessionen Gladhammar nr 1.
Bergsstaten har efter flera års handläggning ej beviljat överlåtelsen av
bearbetningskoncessionen till Gladhammar vilket beslut har överklagats till Regeringen,
Näringsdepartementet. Det indirekta ägandet i Gladhammar skulle ytterligare stärka

ANRs guldprofil men står Bergsstatens beslut fast kommer Bolaget fokusera på andra
gulduppslag.

ANR kommer fortsatt initiera nya projekt, alternativt gå in som delägare i existerande
projekt och bolag i verksamheter inom begreppet natural resources vilket den
existerande aktieportföljen indikerar.

Vid årsstämman i Bolaget den 24 maj 2023 beslutades bland annat om sammanläggning
av Bolagets A- och B-aktier (s k omvänd split) 1:100, varvid 100 befintliga aktier lades
samman till en (1) ny aktie av respektive aktieslag (”Sammanläggningen”). För att nå
jämn delbarhet vid Sammanslagningen fattades på årsstämman även beslut om
nyemission av högst 350 612 aktier varav högst 563 A-aktier och högst 350 049 Baktier. Det nya antalet aktier i Bolaget uppgår efter nyemissionen till 11 634 871 varav
356 895 är A-aktier och 11 277 976 är B-aktier. Genom nyemissionen ökade
aktiekapitalet med 358,517692 kr till 1 268 822,749917 kr.

På årsstämman fattades även beslut om att bemyndiga styrelsen att utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konverter. Bolagets
aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett
belopp respektive antal som ryms inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning.

Stämman beslutade vidare att lämna styrelsen bemyndigande att med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om nyemission av högst 2 100 000 aktier teckningsoptioner och/eller
konvertibler varav högst 64 000 A-aktier och högst 2 036 000 B-aktier, beaktat
Sammanläggningen.

Göteborg den 24 augusti 2023
Tore Hallberg

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Avstämningsdag för Sammanläggningen var den 7 juni 2023 vilket innebar att sista dag
för handel i B-aktien före Sammanläggningen var den 2 juni 2023 och första dag för
handel med sammanlagda B-aktier och ny ISIN-kod var den 5 juni 2023.
Dotterbolaget Archelon REE AB (publ) upprättade i april 2023 en arbetsplan avseende
kärnborrning i undersökningstillståndet Malmkärra nr 3 som tillställdes relevanta
myndigheter och sakägare för godkännande. Arbetsplanen har i juli 2023 godkänts och
AREE planerar att påbörja borrning under andra halvåret 2023.

Verksamheten under perioden
Archelon Natural Resources startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn
samt investerar i andra företag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god. I
anslutning till detta bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med partners.
Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former.
I samband med introduktion av nybildade bolag på en marknadsplats för aktiehandel
strävar Archelon efter att tilldela aktieägarna ett direktägande i portföljinnehaven genom
utdelning av delar av det egna aktieinnehavet.

Investeringsportföljen som uppstår ur verksamheten omfattar aktier i dotterbolaget
Archelon REE AB (publ), Arc Mining AB (publ), Renewable Ventures Nordic AB
(publ), Akobo Minerals AB (publ) Arctic Roe of Scandinavia AB och Bluelake Mineral
AB (publ).

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport avseende tredje kvartalet 2023 lämnas torsdagen den 23 november 2023.
Bokslutskommuniké för 2023 lämnas torsdagen den 15 februari 2024.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även
www.archelon.se.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

 

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24
augusti 2023 kl 0830.