Archelon REE AB har erhållit undersökningstillstånd för området Grenåskilen nr
1 i Strömsunds kommun i Jämtlands län.

Archelon Natural Resources AB (publ)s (”ANR”) dotterbolag Archelon REE AB (publ)
(”AREE”) ansökte under våren 2023 om undersökningstillståndet Grenåskilen nr 1 i
Strömsunds kommun i Jämtlands län vilket har beviljats av Bergsstaten.
Undersökningstillståndet har en yta om 541 hektar.

AREE har under flera år prospekterat efter sällsynta jordartsmetaller (REE). I området
Grenåskilen nr 1 har AREE genomfört fältarbeten omfattande kartering samt geokemisk
provtagning. Inom området bedöms det finnas god potential att påträffa ekonomiskt
drivvärdiga halter av REE.

ANR äger 75 % av samtliga aktier och röster i dotterbolaget AREE och resterande 25 %
ägs av Big Rock Exploration AB.

 

För mer information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

 

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6
september 2023 kl 10 00.