Archelon Natural Resources har ingått avtal om förvärv av samtliga
aktier i Arc Gladhammar K

Archelon Natural Resources AB (publ) (“ANR” eller Bolaget”) har idag ingått ett
avtal (”Avtalet”) om att förvärva samtliga aktier i Arc Gladhammar K AB (”Arc
Gladhammar”) mot en köpeskilling, förutsatt vissa villkors uppfyllande,
motsvarande en Net Smelter Return Royalty om 2,25 procent (”Transaktionen”).
Avtalet är villkorat av godkännande av Transaktionen med erforderlig majoritet på
bolagsstämma i ANR. Kallelse till extra bolagstämma för godkännande av
Transaktionen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.

ANR har idag ingått ett Avtal med intressebolaget Arc Mining AB (publ), org nr 556971-
1996 (”Arc Mining”) avseende förvärv av samtliga aktier (”Aktierna”) i Arc
Gladhammar. Arc Gladhammar ingick 2020 ett avtal om förvärv av
bearbetningskoncessionen Gladhammar K nr 1 (”Koncessionen”) i Västerviks kommun,
Kalmar län från Svenska Bergsbruk AB i likvidation (”Svenska Bergsbruk”). Inom
Koncessionen finns en väl dokumenterad guldfyndighet (”Gladhammarprojektet”).
Bergsstaten har under våren 2023 beslutat att ej medge överlåtelse av Koncessionen till
Arc Gladhammar. Bergsstatens beslut har överklagats till Regeringen,
Näringsdepartementet. ANR anser sig inneha den kompetens, kontaktnät och tillgång till
kapital mm som Bergsstaten bla kräver för att överlåtelsen av Koncessionen ska beviljas.

Under förutsättning att Svenska Bergsbruk av regeringen eller Bergsstaten (efter
eventuell återförvisning) beviljas medgivande avseende överlåtelse av Koncessionen till
Arc Gladhammar ska Arc Mining, såsom ersättning för Aktierna erhålla en Net Smelter
Return Royalty om 2,25 procent på samtliga intäkter för de mineraler som omfattas av
Koncessionen efter avdrag för vissa kostnader (”Köpeskillingen”) i enlighet med de
villkor som framgår av ett separat Net Smelter Return Royaltyavtal (”NSR-Avtalet”).
Någon ytterligare ersättning för Aktierna ska inte utgå. För den händelse Svenska
Bergsbruk inte beviljas medgivande avseende överlåtelse av Koncessionen till Arc
Gladhammar ska således ingen Köpeskilling / Net Smelter Return Royalty utgå till Arc
Mining med anledning av Bolagets förvärv av Aktierna.

Det är behäftat med svårighet för Bolaget att förutspå tidplaner för när och om Svenska
Bergsbruk beviljas medgivande av regeringen eller Bergsstaten (efter eventuell
återförvisning) avseende överlåtelse av Koncessionen till Arc Gladhammar liksom när
eller om produktion inom Koncessionen påbörjas. Bolaget kan således inte nu redogöra
för när eller om Köpeskillingen / Net Smelter Return Royaltyn kan komma att utbetalas
till Arc Mining.

En så kallad Scoping Study av Gladhammarprojektet utförd år 2017 på uppdrag av
Svenska Bergsbruk redovisar en guldförekomst om ca 220 000 ton med en snitthalt på
1,37 gram guld per ton. Samma dokument anger att Gladhammarprojektets ekonomiska
utbyte, efter avdrag för kostnader, vid ett guldpris på ca 368 kronor per gram kan uppgå
till ca 225 MSEK. Ovan nämnda Scoping Study med tillhörande underlag har ej granskats
av en s.k. ”Competent Person” och utgör därför ej heller en Competent Persons Report.

Enligt en av Thomas Lindholm på GeoVista AB uppdaterad värdering av
Gladhammarprojektet från januari 2022 uppgår beräknat värde på Net Smelter Return
efter avdrag för vissa kostnader såsom definierade i NSR-Avtalet till cirka 399,3 MSEK.
Sedan dess har guldpriset stigit ytterligare (per 2023-11-18 uppgick det till 676,82 SEK
per gram), dollarkursen är nu något högre och med beaktande av rådande ekonomiska
läge med ökade kostnader anser styrelsen att den uppdaterade värderingen är en rimlig
indikation för beräknad Net Smelter Return.

Mot bakgrund av det ovan nämnda är det Bolagets bedömning att Köpeskillingen / Net
Smelter Return Royaltyn som kan komma att utbetalas till Arc Mining enligt
Aktieöverlåtelseavtalet, med samma uppdaterade beräkningssätt som ovan, har ett värde
om cirka 10 MSEK.

ANR innehar cirka 29 procent av samtliga aktier och röster i Arc Mining. Arc Mining är
således att betrakta som närstående till Bolaget. Mot bakgrund av det ovan nämnda samt
då Köpeskillingen som kan komma att utbetalas till Arc Mining kan komma att uppgå till
minst 1 MSEK och motsvara minst en (1) procent av Bolagets värde är Transaktionen att
betrakta som en väsentlig transaktion med en närstående till Bolaget vilken ska godkännas
av Bolagets bolagsstämma enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25. Sådan
extra bolagsstämma (”Bolagsstämman”) beräknas hållas omkring den 8 december 2023.
Kallelse till Bolagsstämman för godkännande av Transaktionen kommer att publiceras
genom ett separat pressmeddelande. Förutsatt att Bolagsstämman beslutar att godkänna
Transaktionen ska Aktierna tillträdas på dagen för Bolagsstämman.

För mer information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2023 kl 17 00